عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 253

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتقا کیفیت و تنوع بخشی محصولات در خدمات بانکی از راههای مناسب و متداول برای جذب مشتریان میباشد. به همین دلیل بانکها مبالغ زیادی را صرف سرمایهگذاری در خرید، نصب و راه اندازی ابزارهای بانکداری الکترونیکی مینمایند. این سرمایه‍گذاری زمانی مفید ارزیابی میگردد که موجب کاهش هزینههای بانکی شود. در این پژوهش سعی کردیم که بانکداری الکترونیک را در قالب دو شاخص تعداد کارتهای صادر شده و تعداد شعب آنلاین وارد تابع هزینه بانک نماییم. سپس تابع در قالب مدل اقتصاد سنجی به شکل یک تابع ترانسلوگ ...

در بانکداری اینترنتی اعتماد مشتریان به عنوان یکی از از فاکتورهای کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت آن تلقی شده است و تا آنجا که بسیاری از صاحبنظران کلید موفقیت در بانکداری اینترنتی را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای مشتری می دانند. موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی مشتریان در بانکداری الکترونیک می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مشتریانی است که در چهار ماهه اول سال 1390 از خدمات بانکداری اینترنتی بانک اقتصاد نوین استفاده کرده اند که از میان ...

این مطالعه به شناسایی وضعیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های پانل 17 بانک تجاری و تخصصی دولتی و تجاری غیردولتی طی (دوره 1387- 1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی وضعیت ساختار و عملکرد این صنعت به‌تفکیک هر یک از بانک‌ها مورد نظر قرار گرفته است. در شناسایی وضعیت ساختار، مطالعه به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری توزیع سهم بانک‌ها در صنعت نسبت به ورود بانک‌های جدید و معرفی شاخص ‌، می‌پردازد. این شاخص، برخلاف سایر شاخص‌های مرسوم در سنجش اندازه ...

پیشرفت های تکنولوژی، بالاخص در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از راه دور، صنعت بانکداری را متحول کرده است. مطالعات متعددی، توسعه و پیشرفت بانکداری الکترونیکی و عملیاتش را توضیح داده اند و تحقیقات زیادی درباره بانکداری الکترونیکی و عوامل موثر بر روی پذیرش آن انجام شده است، اما در زمینه چالش های بانکداری الکترونیکی، تحقیق اندکی انجام شده است. این تحقیق در نظر دارد چالش های بانکداری الکترونیکی را بررسی نماید و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، مهم ترین چالش های بانکداری الک ...

پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. با گسترش فناوری اطلاعات به شکل چشمگیری سرعت تحولات در ساز و کارهای مالی جهان افزایش یافت که موجب منسوخ شد ن روش های سنتی نقل و انتقال پول در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه شد.امروزه راه دستیابی به پرداختهای الکترونیکی و انبوه کثیرمشتریان متصل شده به اینترنت، بینش بانکها را به سمت بازارهای الکترونیکی سوق داده وبه پیشرفت بان ...

با توسعه ابزارهای الکترونیکی و ذخیره سازها دیجیتالی ، سازمانها این توانمندی را کسب کردد که اطلاعات مشتریان و تراکنشهای روزانه، سازمان را به صورت دائم ذخیره سازی نمایند . تحلیل این داده به صورت هدفمند در کسب و کارهای موجود منجر به خلق مزیت رقابتی می گردد . این روش تحلیل تحت عنوان هوشمندی کسب و کار به صورت فراگیر در شرایط رقابتی سنگین مورد استفاده قرار می گیرد . یکی از ابزارهای خلق هوشمندی در کسب و کار داده کاوی می باشد . داده کاوی با استفاده از ترکیب روشهای نیمه خودکار و ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی‌های مشتریان و میزان پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک صادرات منطقه 11 تهران است. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و از 300 نفر از مراجعه کنندگان به شعب این بانک، اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آماره آزمون کای دو و تابع ضریب همبستگی گاما و آزمون همبستگی کرامر و همچنین رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 42/3 درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن، 29/ ...

با توجه به ضرورت گذر از شیوه‌های سنتی بانکداری به مدرن در ایران و نارسایی بانکداری سنتی ، بانکداری الکترونیک در کشور به اجرا درآمده است تا میزان رضایت شهروندان از نحوه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، میزان اعتماد آنان افزایش یابد0 نتایج این تحقیق، می‌تواند در بهبود ارائه شیوه‌های خدمت‌رسانی الکترونیک بانک‌ها در رفع مشکلات شهروندان در زمینه بهره‌گیری از این خدمات کمک کند. پایان نامه حاضر به صورت توصیفی – پیمایشی از نوع اسنادی – میدانی می باشد.و به جهت استفاده بهینه از نتای ...

با توجه به رشد و توسعه فناوری در تمام زمینه ها به ویژه در امور بانکداری در سطح جهان و به تبع آن در کشور ما، ناکارآمد بودن روشهای سنتی و دستی مشهود بوده و امروزه این نوع بانکداری پاسخگوی نیازهای واقعی بانکداری نیستند. بنابراین، ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی، برسودآور بانکها با درنظر گرفتن بانک کشاورزی بعنوان نمونه مطالعاتی مسئله پژوهش حاضر است. جهت آزمون فرضیات از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده گردید که نتایج آزمون فرضیات فرعی حاکی ...