عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر سعی شده است با مقایسه الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی درک بهتری از بانکداری اسلامی ایجاد شود. به همین منظور با استفاده از روش مطالعه توصیفی و کتابخانه ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی در مولفه های قانونی و ساختاری نظیر عقود مشارکتی، ریسک، نظارت، تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. ...

بانکداری هر کشور جزیی از کل اقتصاد آن کشور است و از کل مسائلی که درنظام حکومتی، سیاست کلی دولت، مصالح جمعی ملت، نظام اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یک کشور وجود دارد تأثیر می پذیرد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 

بررسی بانکداری بدون ربا در ایران مستلزم شناخت روند تکوین بانکداری بدون ربا در جهان است. زیرا، اولا بانکداری جدید در ایران ادامه روندی است که از 1975 با تشکیل بانک توسعه اسلامی و تاسیس بانک های متعدد اسلامی در کشورها نضج گرفته و تکامل یافته است بگونه ای که نظام بانکداری بدون ربا نقطه اوج این حرکت به حساب می آید. ثانیا از لحاظ شکلی و قانونی کاملترین نوع بانکداری بدون ربا است که طی دو دهه اخیر پا به عرصه وجود گذاشته است. ثالثا از آنجا که عملیات بانکی بدون ربا در سایر کشورهای اسل ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی ازاولین اقدامات دولت پس‌ازپیروزی انقلاب اسلامی تغییر اساسی درنظام بانکی کشور بودکه بااین اقدام -1 ملی شدن شبکه بانکی وبانکداری وادغام بانکهای موجود درچندبانک و -2 حذف بهره ازسیستم بانکی به موجب قانون بانکداری بدون رباتحقق‌یافت براساس این تغییرات نحوه توزیع وبهره برداری ازمنابع مالی بانکها وتوزیع اعتبارات دچارتحول وتغییرات عمیقی شدوبیشتر باتوجه به مقررات قانون مزبور شکل گرفت .هدف اساسی از اجرای این طرح بررسی اثرات این تغییرات مخصوصا -1 ازنظرچگونگی تخصیصی منابع به فعالیتهای ...