عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عملکرد، ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تولید گاز آزمایشگاهی علوفه و کلش حاصل از 20 واریته مختلف یولاف مورد مطالعه قرار گرفت. واریته های مختلف یولاف در یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط یکسان در دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه کشت شدند. عملکرد علوفه ها بطور معنی داری از 13/2 تا 26/3 تن ماده خشک در هکتار متغیر بود. واریته 8 دارای بیشترین عملکرد علوفه بود. پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لیگنین علوفه ها بترتیب از 52/2 تا 122، 500 تا 6 ...

بمنظور بررسی تأثیر فناوری‌‌های نوین زراعی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) شش آزمایش مکمل طی سال‌‌های زراعی 91-1388 انجام شد. آزمایش اول، بررسی اثر نوع بستر، وزن و زمان خارج کردن بنه از خاک جهت کاشت تحت شرایط کنترل شده که به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفیدر سه تکرارانجام شد. تیمارها شامل وزن بنه در دو سطح (10-8 و10 گرم به بالا)، دو بستر کاشت (پشم سنگ و پیت ماس) و شش زمان خارج کردن بنه (نیمه دوم خرداد، نیمه اول و دوم تیر، نیمه اول و دوم مرداد و ...

نمک‌های سدیم و پتاسیم نیتریت از دیرباز به‌منظور جلوگیری از رشد کلستریدیوم بوتولینوم، پایداری رنگ و هم‌چنین کاهش اکسیداسیون در فرآورده‌های گوشتی مورد استفاده قرارگرفته است. البته کاربرد آن‌ها در مقادیر بالا به مسمومیت و سرطان‌زایی ناشی از تشکیل نیتروزآمین‌ها منجر می‌گردد. تقاضای روزافزون مصرف‌کنندگان به مصرف غذاهای فراسودمند به دلیل اثرات سلامتی بخش آن‌ها باعث شده که تلاش‌ها برای جایگزینی نیتریت با مواد نگه‌دارنده طبیعی افزایش یابد. در این تحقیق بررسی امکان جایگزینی نسبی نیتری ...

باتوجه به مشکلات دفع مواد زاید شهری و آلودگی زیست محیطی که این مواد بر روی منابع طبیعی واکوسیستم دارند،لزوم مشارکت مردمی در مدیریت پسماند ، از جمله پسماند گیاهی را ضروری ساخته است در یک نگاه کلی به وضعیت پسماند در منطقه چهار شهر تهران می توان اظهار داشت که این منطقه به علت میزان بسیار کم مشارکت مردمی در حوزه مسایل شهری به ویژه تبدیل پسماند گیاهی دارای مشکلات جدی است. تحقیق حاضر در همین ارتباط با عنوان "سازه های موثر بر مشارکت مردمی در مدیریت پسماند گیاهی منطقه 4 تهران، انجام ...

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت تعیین کننده های شیوه ی مدیریت بقایای گیاهی در بین کشاورزان گندمکار شهرستان مرودشت و بر پایه تئوری سرمایه Capital Theory انجام شد. در این تحقیق از ترکیب پژوهش کمّی و کیفی به دو روش پیمایش و مطالعه موردی استفاده شده است. برای انتخاب نمونه مورد نظر در پیمایش با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای تعداد 330 کشاورز گندمکار موردمطالعه قرار گرفته شد. بمنظور نمونه گیری در مطالعه موردی از روش Extreme Sampling و بکارگیری تکنیک مشا ...

غلظت بالای فلزهای سنگین در زیستگاه‌های آبی و خاکی می‌تواند آسیب‌های بزرگی برای زندگی مردم و دیگر جانداران داشته باشد. از روش‌هایی که برای جداسازی این فلزها از زیستگاه‌های آبی بهره‌گیری شده، می‌توان فرایند جذب را نام برد. در این پژوهش پیامد هوموسی شدن و نقش ریزجانداران سه مانده کاه یونجه، کاه گندم و خاک اره بر جذب و جداسازی سرب از آب‌های آلوده بررسی شد. مانده‌ها برای 1، 20 و 60 روز در رطوبت مناسب و دمای آزمایشگاه انکوباسیون شدند. در هر یک از روزهای یاد شده ویژگی‌های فیزیکی، شی ...

به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز آفتابگردان هیبرید رقم هایسون 33، آزمایشی در سال زراعی 1391- 1390 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی، گیاهان دارویی سامیان اردبیل در 3 تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول، سه نوع گیاه پوششی چاودار تیپ پاییزه، جو تیپ بهاره، گندم تیپ پاییزه همراه با دو تیمار شاهد (شاهد1: بدون گیاه پوششی و با وجین کامل علف هرز، شاهد2: بدون گیاه پوششی و بدون وجین) فاکتور دوم، مدیریت در دو سطح (مالچ زنده، مالچ کف بر) و فاکتور سوم، تاریخ کاشت گیاه پوششی ...

قسمت عمده کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و نبود پوشش گیاهی کافی سبب بازگشت مقدار اندک بقایای گیاهی به خاک و در نتیجه کمبود مواد آلی خاک و کاهش نیتروژن آن گردیده است. کمبود نیتروژن مهمترین عامل محدودکننده تولید است. لگومها میتوانند نقش اساسی در به دام انداختن عناصر غذایی از جمله نیتروژن، بازچرخ آن به خاک و در نتیجه نقش قابل توجهی در حاصلخیزی خاک داشته باشند. در کودهای آلی از جمله بقایای گیاهی بخش عمده نیتروژن در قالب مولکولهای آلی قرار گرفته است که با افزودن آنها ب ...

به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی گندم و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.آزمایش در سال زراعی 1386 در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. تیمار مدیریت بقایای گیاهی به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل1=R اضافه کردن 5 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار کاه کامل، 2=R اضافه کردن 3 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار ک ...