عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 438

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در برخی از گونه ها، تفاوت‌های جنسی در مورفولوژی و عملکرد هیپوکامپ گزارش شده است. در شرایط فیریولوژیک، هورمون‌های گنادی در جوندگان طی مدت زمان کوتاهی به شدت تغییر می‌کنند. گزارش شده است که نورون زایی هیپوکامپ تحت تاثیر تغییرات هورمون‌های استروئیدی گردش خون مانند استرادیول، پروژسترون وکورتیکوسترون می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بافت شناسی هیپوکامپ در مراحل مختلف چرخه‌ی استروس بود. موش های ماده‌ی نژاد NMRI 8-6 هفته ای بر اساس سلول های مشاهده شده در اسمیر واژن به ع ...

طی این تحقیق، اثرات قطع نخاع بر روی بافت اپی‌دیدیم تعداد 8 سر موش صحرایی Sprague Dawley، در هفته‌های اول و دوم پس از قطع نخاع، به صورت کمی و کیفی بررسی گردید. در گروه کنترل، پوست و عضلات زیر آن باز و بسته شد ولی در گروه آزمایش ، ابتدا لامینکتومی انجام گرفت و سپس طناب نخاعی، در حد مهره T9 قطع شد. پس از یک و دو هفته، اپی‌دیدیم از بدن موش صحرایی خارج شد و پس از تعیین وزن و طول از قسمت‌های سر، تنه و دم نمونه‌برداری شد و در محلول بوئن، ثابت گردید. پس از تهیه لام می ...

حدود دویست کودک بین سنین 6 تا 12 ساله بطور آماری از کودکان دبستانی دختر وپسر مشهد انتخاب و ازتمام کودکان اطلاعات زیر تزیه خواهد گردید-1 : ابسرواسیون کامل -2 رادیوگرافی -3 Orthopantmograph رادیوگرافی -4 Cephalometric تهیه مدل دندان ها درحالت Occlusion سپس با اطلاعات بدست آمده روی مطالب زیر تحقیق بعمل می آید-1 : اندازه گیری L.W.S و تعیین عرض دندان های 3 و 4 و 5 توسط دندان های -2 2 - 1/ 1- 2 اثر زود ازدست دادن دندان های مولر شیری در اوکلوژن -3 رابطه فرم اسکلت فکی با بافت نرم -4 ...

در این تحقیق تغییرات بافتی و مورفولوژیکی غده سمینال وزیکل در دوره حاد پس از آسیب نخاعی بررسی شد. مطالعات بر روی موش صحرائی بالغ نژاد Sprague - dawly صورت گرفت . موشها به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش طناب نخاعی با روش لامینگتومی دوطرفه در ناحیه T9 قطع شد. در موشهای گروه کنترل فقط عضلات و فاسیاها به کمک تیغه جراحی بریده شدند اما نخاع سالم ماند سپس طول، حجم و وزن غده سمینال وزیکل گروههای کنترل و آزمایش در هفته اول، دوم و سوم اندازه‌گیری شد. تغییرات بافتی نیز ...

مطالعه بافت‌شناسی لوله گوارش تاس ماهی ایران در سنین ابتدایی زندگی تا سن 56 روزگی بوسیله میکروسکوپ نوری انجام گرفت. چند ساعت پس از تفریخ، در ناحیه قدامی آثاری از چشم و مغز اولیه دیده شد و ناحیه خلفی کاملا بوسیله مواد زرده‌ای اسیدوفیل پر شده بود. دهان و مخرج در این مرحله واضح نبود. در سن 5 تا 7 روزگی تقریبا تمام بخشهای لوله‌گوارشی بجز معده از لحاظ آنوتامیکی کامل بوده ومیزان مواد زرده‌ای نسبت به سن قبلی کمتر می‌باشد. در این سن، دهان از بافت پوششی سنگفرشی مطبق به همراه تعدادی جوا ...

نتایج نشان می دهد که شروع تغذیه فعال در فاصله سنی 12-9 روزگی واقع شده است در سن 14 روزگی سکوم پیلوری مشاهده شده و در پانکراس وجود بافت همبندی به همراه مویرگهای فراوان نشانه ای از وجود جزایر لانگرهانس می باشد، در سن 40 روزگی دندانهای مخروطی در محوطه دهان مشاهده گردید. با افزایش سن جز افزایش ضخامت اپیتلیوم، لایه عضلانی، بافت همبند پارین و افزایش چینهای مخاطی روده، تغییر خاصی مشاهده نگردید. بطور کلی در مراحل ابتدایی زندگی ترشحات گلیلو پروتئینی خاص سلولهای استوانه ای مجرای گوارشی ...

مقدمه: کبد ماهی نمونه ی مناسبی برای مطالعه اثر متقابل بین فاکتورهای محیطی، ساختار و عملکرد کبد است. مطالعه بافت شناسی کبد ماهی می تواند تعیین کننده سلامتی جمعیت ماهی و به دنبال آن بازتاب سلامتی اکوسیستم آبی باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه 10 قطعه ماهی صافی موجدار پس از صید، شکم آنها به طور جداگانه باز و دستگاه گوارش به همراه غدد ضمیمه ی آنها خارج گردید و بلافاصله جهت پایدار شدن در محلول 10 درصد فرمالین قرار گرفتند. پس از انتقال به آزمایشگاه هیستوتکنیک دانشکده دامپزشکی دا ...

در این تحقیق خصوصیات بافتی تخمدان ماهی تون زرد باله (گیدر) (Thunnus albacares) در دریای عمان طی اسفند ماه 1376 تا آبان ماه 1377 مورد بررسی قرار گرفت. تخمدان 40 عدد ماهی تون زردباله نمونه برداری و در محلول بوئن تثبیت گردید. نمونه ها مطابق روش استاندارد بافت شناسی، آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شده و سپس مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. تخمدان گونه فوق فاقد (Germinal disk) می‌باشد. تفاوت بافتی بین سه بخش میانی، ابتدایی و انتهایی تخم ...

در این تحقیق، ساختار بافتی ماهیچه قلبی و بخش هایی از سیستم هدایتی دهلیزی بطنی با استفاده از روش های متداول در بافت شناسی در قلب سه قطعه جوجه جغد مورد مطالعه قرار گرفت. سلول ماهیچه قلبی جغد مخطط، دارای یک هسته مرکزی و سیتوپلاسم اسیدوفیلیک بود. صفحات پلکانی بین سلول های ماهیچه قلبی جغد وجود داشت. گره دهلیزی بطنی در قلب جغد مشاهده نشد. دسته دهلیزی بطنی در قلب جغد وجود داشت که وارد میوکارد دیواره بین بطنی شده و در داخل آن به طرف پایین امتداد می یافت. از لحاظ بافت شناسی، دسته دهلی ...