عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش شوری در خاک یکی از مهمترین دلایل کاهش توان اراضی در تولید محصولات کشاورزی است. منطقه سیستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و منابع آبی محدود دارای خاک‌های شور-سدیمی است. لذا اصلاح خاک و تعیین میزان آب لازم برای آبشویی املاح از نیمرخ خاک برای رشد بهتر گیاه در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این مطالعه اثرات آبشویی بر کیفیت خاک‌های شور منطقه سیستان در طول ستون‌های غیر اشباع خاک مورد برررسی قرار گرفت. این آزمایشات روی چهار بافت خاک (لومی، لومی رسی شنی، لومی شنی ...

در این طرح عوامل موثر خاک شامل: بافت خاک ، درجه شوری، عمق خاک ، لایه محدودکننده عمقی و سطحی در نظر گرفته شده است . ابتدا اثرات ساده عوامل فوق که احتمالا در پراکنش و توسعه پوشش گیاهی نقش دارند نشان داده می‌شود. سپس اثرات ساده و متقابل عوامل خاکی موثر در پراکنش پوشش گیاهی تلفیق و تواءما مورد بررسی رگرسیونی قرار می‌گیرد. بطور خلاصه روش بررسی بدین شرح است که در هر یک از چهار منطقه انتخاب شده تعدادی پروفیل در فواصل مناسب در واحدهای اراضی جداشده حفر گردد. بنحوی که بتوان خصوصیات خاک ...

در این آزمایش پنج بافت خاک -رس -رس سیلتی-لوم رسی سیلتی-لوم و لوم شنی در پنج منطقه مورد آزمایش قرار گرفت . برای سه تا پنج نمونه بوسیله دستگاه صفحه‌فشاری-منحنی مکش رطوبتی محاسبه و تعیین شده و منحنی‌های مربوطه رسم گردید. همچنین آزمایش روش قطره‌چکان نیز در بافتهای مختلف انجام شده و با روش وان گنوختن نیز معادله رطوبت -مکش بدست آورده شده است . در حال حاضر مقایسه روشهای یاد شده در حال انجام است . مقایسه دو روش وان گنوختن و صفحه‌فشاری برای دو بافت خاک نشان می‌دهد که برای خاک لوم منحن ...

فاضلاب‌های صنعتی دارای آلاینده‌های بسیار مضر و خطرناک برای انسان و محیط زیست می‌باشند. یکی از مهمترین این آلاینده‌ها کادمیم است. جذب کادمیم دربدن انسان باعث بروز انواع بیـماری‌ها می‌گردد. انتقال کادمیم در خاک بیشتر از هر فاکتوری تابع pH و بافت خاک است. در خاک‌های با pH بیشتر از 6 مهمترین عامل در انتقال کادمیم بافت خاک خواهد بود. با توجه به نتایج تحقیقات پیشین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بافت‌های متفاوت خاک در حالت کشت و عدم کشت گیاه، بر جذب کادمیم در خاک و گیاه است. همچنین نح ...

فرسایش بینشیاری یکی از مهترین انواع فرسایش خاک است که سهم زیادی در انتقال ذرات ریز خاک دارد. این مطالعه جهت بررسی اثر بافت خاک بر میزان تولید رسوب در فرسایش بینشیاری در استان زنجان انجام شد. بدین منظور فرسایش بینشیاری با استفاده از باران شبیه سازی تحت شیب 10 درصد در سه خاک (رسی، لومی و شنی) اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که فرسایش بینشیای به طور معنیداری تحت تأثیر بافت خاک قرار گرفت 0/01>p تولید رسوب در خاک رسی به علت درصد سیلت بالا 40 %)، ماده آلی کم 0/48% و پایداری خاکدانه پ ...

خصوصیات فیزیکی خاک نقش مهمی در رشد گیاه و راندمان محصول دارد. اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی خاک برای مدیریت و بهره‌برداری صحیح از خاک و همچنین دستیابی به عملکرد مطلوب ضروری است. رطوبت و تخلخل خاک از مهمترین عوامل فیزیکی خاک در رشد گیاه هستند. خاک با رطوبت و تخلخل مناسب، شرایط بهتری را برای رشد گیاه فراهم می‌آورد. برای پیش بینی میزان رطوبت و تخلخل خاک، روش های متعددی ارایه شده که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. آزمون‌های غیر مخرب فراصوتی به دلیل نیاز به محیط ماده برای عبو ...

بررسی تغییرات تبخیر از سطح آب زیرزمینی در رابطه با بافت خاک و عمق سطح ایستابی و فاکتورهای اقلیم و نهایتا ارائه یک سری روابط جهت برآورد این عامل و کاربرد آن در بیلاق آبی حوزه‌ها. ...
نمایه ها:
آب | 
عمق | 

ارزیابی شوری بعنوان یک پدیده بیابان زایی که تحت تاثیر تبخیر و بارندگی است لزوم بهره گیری از روش های ساده، ارزان و صحرائی را ضروری می نماید. استفاده از دستگاه نمونه‌گیر سرامیکی عصاره خاک نسبت به روش های متداول در صحرا یک روش سریع، ساده و ارزان برای تهیه عصاره واقعی و طبیعی خاک به شمار می رود. در این پژوهش، عملکرد دستگاه نمونه‌گیر سرامیکی عصاره خاک در سطوح مختلف شوری و در بافت های مختلف خاک بررسی شده است. برای بررسی آزمایشی در سه بافت خاک (سیلتی کلی، لوم و لومی شنی) و در سه سطح ...

در سال‌های اخیر استفاده از روش GPR به دلیل دقت و سرعت بالای آن در بررسی عمق‌های کم زمین و در کارهای مهندسی افزایش یافته است. روش GPR براساس تفاوت در گذردهی الکتریکی نسبی دو محیط باعث شناسائی هدف می‌گردد. هدف این تحقیق، استفاده از روش GPR برای تقسیم‌بندی یا طبقه-بندی توصیفی خاک‌ها‌ و تشخیص مناسب بودن آنها از نظر کشاورزی است. به همین علت، این روش برای بررسی خاک‌های زیر سطحی در مزرعه کشاورزی بسطام (منطقه پردیس کشاورزی دانشگاه شاهرود) به عنوان مطالعه موردی به کار گرفته شده و پروف ...