عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش اثرات کوارستین به عنوان ماده گیاهی دارای خواص آنتی‌اکسیدانی روی بافت رحم در موش-های صحرایی اواریکتومی شده مطالعه شده است. برای این منظور تعداد 56 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در7 گروه و به تعداد 8 سر در هر گروه انتخاب شدند. گروه اول به عنوان شاهد نگهداری شدند، گروه دوم اواریکتومی شده و نرمال سالین دریافت کردند، گروه سوم اواریکتومی شده و کوارستین را دریافت کردند، گروه چهارم اواریکتومی نشده و کوارستین دریافت کردند، گروه پنجم تحت عمل جراحی قرار گرفتند ولی تخمدان آ ...

در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیاری در زمینه طب ترمیمی رخ داده است. سلولهای بنیادی به دلیل دارا بودن همزمان دو ویژگی منحصر به فرد خود نوزایی و توان تمایز به رده های سلولی مختلف در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین علوم پایه وبالینی قرار گرفته اند. گرچه مغز استخوان اولین و شناخته شده ترین منبع سلولهای بنیادی مزانشیمی می باشد٬ اما روش جمع آوری نمونه از مغز استخوان بسیار تهاجمی است. همچنین تعداد٬ توان تکثیرو تمایز این سلولها با افزایش سن کاهش می یابد. بنابراین دسترسی به منابع ...

مهندسی بافت حوزه مطالعاتی جدیدی است که در آن اصول مهندسی و زیست‌شناسی جهت اصلاح بافت آسیب دیده بکار گرفته می‌شود. ماتریکس خارج سلولی (ECM) یک جزء کلیدی در نگهداری و بازسازی بافت‌ها و اندام‌ها بوده و دارای اثرات القایی بر بسیاری از رفتارهای سلولی می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی برهم‌کنش بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش با ماتریکس مری سلول‌زدایی شده موش صحرایی می‌باشد. بافت بلاستما تجمعی از سلول‌های تمایز نیافته است که قابلیت تقسیم را مشابه سلول‌های جنینی دارا می‌باشد. پس ...

کاهش میزان خون و به تبع آن کاهش اکسیژن رسانی می تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بیضه و اسپرماتوژنز گردد، همچنین آهن آزاد شده از گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید. تا کنون هیچ تحقیقی در رابطه با ارتباط بین آنمی همولیتیک و اثرات آن بر پارامترهای بیضه انجام نگرفته است. از این رو در مطالعه حاضر تعداد 49 موش سوری نر بالغ 20 تا 25 گرمی در 7 گروه مورد استفاده قرار گرفتند. گروه اول کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی و سه گروه دریافت ...

دیازینون، یکی از انواع سموم ارگانوفسفره متوسط الاثر بوده که به دلیل دارا بودن اثرات سوء کمتر نسبت به سایر ارگانو فسفره ها و دارا بودن خاصیت حشره کشی و کنه کشی مناسب، مصرف گسترده تری به ویژه در ایران دارا می باشد. یکی از مکانیسم‌های سمیت دیازینون استرس اکسیداتیو ناشی از تولید رادیکال های اکسیژن و لیپیدپراکسیداسیون است. از طرفی ترت بوتیل هیدرو کوئینون، بر اساس شواهدی می‌تواند سلول ها را در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد محافظت نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی اث ...

برای مطالعه اثر8 هفته تمرین هوازی و مکمل گیاهی باریجه بردستگاه آپلینرژیک (آپلین و گیرنده آن) در بافت های قلب و کلیه موش های صحرایی مبتلا به پرفشار خونی ناشی از محلول نیترو ال-آرژنین متیل استر(L-NAME)، 32سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه]تمرین هوازی، مکمل باریجه و ترکیبی از تمرین+ مکمل باریجه و [L-NAMEدسته بندی شدند. برنامه ی تمرینی شامل دویدن روی نوار گردان بین 25 تا 64 دقیقه و با سرعت بین 15 تا 22 متر در دقیقه به مدت 8 هفته و هر هفته نیز در 5 جلسه اجرا ...

انار در طب گیاهی به عنوان دارویی مفید جهت کاهش علائم یائسگی بویژه پوکی استخوان بکار می‌رود. در این بررسی اثر انار بر دستگاه اسکلتی در دوران جنینی و اثر بر سلول‌های مزانشیمی در شرایط کشت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 22 سر موش ماده نژاد Balb/C حامله به 4 گروه شامل گروه تیمار شده با آب مقطر، گروه تیمار شده با عصاره آب انار، عصاره دانه انار و مخلوط عصاره آب و دانه انار تقسیم شدند. جنین‌ها در روز 19 حاملگی از رحم خارج شدند و در اتانول 95% فیکس شدند. جهت بررسی سیستم اسکلتی از ر ...

استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط هایپرگلیسمی در دیابت یک علت عمد ه‌ی توسعه و پیشرفت عوارض میکروواسکولار دیابتی مانند نفروپاتی است. نفروپاتی دیابتی به نظر می رسد به عنوان یک نتیجه‌ی بر هم کنش بین فاکتورهای متابولیک و همودینامیک رخ می دهد. ترکیب این مسیرها در نهایت منجر به افزایش نفوذپذیری کلیه به و تجمع ماتریکس خارج سلولی می شود، که منجر به افزایش پروتئینوری، گلومرولواسکلروز و در نهایت فیبروز توبولی بینابینی می شود. در مطالعه حاضر اثر تجویز پالپ هندوانه ابوجهل بر روی آسیب‌های ...

دستگاه گوارش یکی از ارگان های بسیار مهم در بدن به شمار می آید که وظیفه هضم و جذب غذای دریافتی را بر عهده دارد. در این تحقیق ساختار بافت شناسی لوله گوارش از مری تا کولون در پنج قطعه مرغ مینای معمولی بالغ مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی آناتومیکی، تهیه مقاطع و رنگ آمیزی های بافتی با روش های متداول بافت شناسی انجام گرفت. نتایج نشان داد که در مرغ مینا چینه دان و ایستموس وجود ندارد. اپیتلیوم مری آن از نوع سنگفرشی مطبق غیرشاخی و غدد آن از نوع لوله ای ساده و منشعب بوده و این غدد د ...