عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق برای بررسی تعالی سازمانی باشگاه های شهر تبریز درلیگ آزادگان فوتبال ایران از دیدگاه مدیران وکارکنان(بر اساس مدل EFQM) بود که توسط سه هدف و چهارفرضیه مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین تعالی سازمانی در باشکاه های فوتبال 4 نفر از مدیران و96 نفرکارکنان باشگاه های خود را مورد ارزیابی قرار دادند.روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه پنجاه سوالی تعالی سازمانی مدل EFQM بود. میزان پایایی پرسشنامه تعالی سازمانی در این ت ...

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف کیفیت خدمات و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات باشگاه های پنج گانه شرکت ملی نفت ایران (باشگاه 1، باشگاه 2، باشگاه تهرانسر، باشگاه شهید زرگر، و باشگاه مرکزی شرکت نفت) واقع در شهر تهران انجام شد. به این منظور نمونه ای مشتمل بر 260 نفر از استفاده کنندگان از خدمات باشگاه های مذکور به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 50 سئوال طراحی و تعیین روایی و پایایی گردید (کیفیت خدمات 0/931=α ...

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و اولویت‌بندی آنها بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع تحلیلی‌ توصیفی است. که در مرحله‌ی اول با مطالعه کتابخانه‌ای، جستجو در سایت‌های معتبر علمی و بررسی متون علمی ادبیات پژوهش گردآوری شد. سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت فعلی خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و مصاحبه با دست‌اندرکاران و اساتیدی که با موضوع پژوهش آشنایی داشتند، عوامل موثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی استخر ...

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان آمل بود. روش تحقیق حاضر علی-مقایسه‌ای بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های دولتی و خصوصی بوده که کلیه مدیران شامل 94 نفر و 120 نفر از مربیان به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. و از پرسشنامه استاندارد گری (1991) که در سال 2004 توسط آرون ویرایش شده، برای بررسی رفتارهای مدیریت خطر؛ و ا ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(133نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معا ...

تحقیق حاضردر پی یافتن رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با رقابت پذیری و بهره وری در باشگاههای ورزشی شهر قزوین می باشد. این تحقیق در زمره ی تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و جامعه ی آماری آن شامل کلیه باشگاه های ورزشی شهر قزوین اعم از خصوصی و دولتی می باشد، که شامل 110 باشگاه می باشد که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید راهنما کل افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از سه از سه پرسشنامه ی مدیریت ارتباط با م ...

هدف پژوهش حاضر،تعیین فرصت های شغلی ایجاد شده در باشگاه های خصوصی شهرستان های بویراحمد و دنا بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری 70 باشگاه ورزشی خصوصی شهرستان های بویراحمد و دنا، استان کهگیلویه وبویراحمد بود و حجم نمونه هم برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های فراوانی و درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد: باشگاههای خصوصی برای 2104 نفر فرصت شغلی ایجاد نمودند که در ...

تمايل به ارائه خدمات با کيفيت، براي بقاء و سود آوري سازمان‌هاي خدماتي امري حياتي به شمار مي‌رود؛ بطوري كه توجه به خدمات در قالب بخش‌های ورزش کشور علی‌الخصوص باشگاه‌های ورزشی در زمان کنونی، به عنوان ابزاري حياتي در بدست آوردن مزيت رقابتي بین این مراکز گردیده است. این پژوهش با هدف مقایسه کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار انجام شد. روش پژوهش حاضر علی – مقایسه ای بود و جامعه آماری آن را کلیه مشتریان زن باشگا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد انجام شد. روش انجام این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و صاحبان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد بودند که تعداد آنها در زمان انجام پژوهش برابر با 91 نفر بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که بین افراد نمونه توزیع و در نهایت تعداد 80 پرسشنامه سالم تحویل محقق شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، مشکلات و موانع این باشگاه‌ها در 4 ...