عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نشان داده شده است که نیمرخ فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال در پستهای مختلف است . این مطالعه به منظور کسب اطلاع از میزان تطابق ویژگی‌های فیزیولوژیکی بازیکنان تیم ملی جوانان کشور با نیازهای فیزیولوژیکی مربوط به پست بازی آنان، انجام شد. به همین منظور 32 نفر از بازیکنان تیم ملی جوانان به پنج پست : دروازه‌بان (5 نفر)، مهاجم (7 نفر)، مدافع کناری (5 نفر)، مدافع میانی (6 نفر)، و هافبک (9 نفر) تقسیم شده و توان بی‌هوازی آنان اندازه‌گیری شد برای ارزیابی توان هوازی از پروتکل نوارگردان، بروس و ...

فوتبال پر طرفدارترین ورزش در پهنۀ بین‌الملل است که سهم عمده‌ای از کل بازار صنعت ورزش را دارا است. در مطالعه حاضر به وزن دهی و رتبه‌بندی عوامل موثر در قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال، مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تعیین معادله قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران مبتنی بر فرایند حداقل مربعات معمولی پرداخته شد که طی آن از نظرات صاحب نظران مدیریت ورزشی، مربیگری و سرپرستی لیگ برتر فوتبال استفاده شد. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامۀ محقق ساخته بودند که طی جلسات بحث و ...

این تحقیق با هدف بررسی میزان اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی‌هوازی بازیکنان فوتبال عضو تیمهای دستهء اول باشگاههای تهران و مقایسه این شاخصها بین بازیکنان پستهای مختلف انجام گردید. نمونه‌ها را تعداد 32 نفر از بازیکنان در دامنه سنی 19-34 سال تشکیل می‌دهند که از پست دروازه‌بانی و حمله هر کدام 7 بازیکن و از پستهای دفاع و میانه زمین هر کدام 9 بازیکن انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گیری و تعیین مشخصات بدنی و فیزیولوژیکی، آزمودنیها در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش حضور یافته و در آزمونهای مورد ...

به منظور ارزیابی اثر مصرف ساکارز 8 درصد روی دقت اجرای شوت بازیکنان فوتبال در هنگام انجام یک فعالیت 90 دقیقه ای با 70 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، 20 نفر از دانشجویان تیم منتخب فوتبال دانشگاه تهران در دو گروه تجربی و شاهد بعنوان آزمودنی انتخاب شدند. مشخصات فیزیکی آزمودنیهای گروه تجربی و شاهد بترتیب عبارت بودند از : سن : 72/2+-22/24 و 03/3+-1/25 سال؛ قد : 6/5+-22/174 و 21/5+-9/173 سانتیمتر؛ وزن : 73/3+-22/69 و 63/7+-7/68 کیلوگرم و اکسیژن مصرفی بیشینه: 26/9+-53/42 و 36/7+-27/42 میل ...

هدف از این پژوهش، اندازه گیری متغیرهای اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاههای تهران و مقایسه این متغیرها در پستهای چهارگانه دروازبانی، دفاع، میانی و حمله است. به این منظور، تعداد 32 آزمودنی در دامنه سنی 34- 19 سال در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. مشخصات بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در آزمایشگاه اندازه گیری شد. برای تعیین اکسیژن مصرفی بیشینه، از یک فعالیت 5 دقیقه ای با شدت 150 وات و سرعت 60 دور در دقیقه روی دوچرخه کار سنج، و برای اندازه گ ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر تمرینات پلیومتریک بر سرعت دریبلینگ بازیکنان فوتبال است . تمرینات عادی فوتبال و همچنین تمرین ترکیبی(تمرینات عادی و تمرین پلیومتریک ) تاثیر معنی‌داری بر سرعت دریبلینگ دارد. ...

هدف از این تحقیق ، تاثیر دو روش تمرینی با وزنه ( ایزوتونیک) و پلایومتریک بر قدرت پای بازیکنان برتر فوتبال آبادان در رده جوانان است. ...

آمادگی جسمانی و آسیب دو مقوله وابسته به یکدیگر می باشند که در صورت نادیده گرفتن هر یک از آن دو مقوله موجب تضعیف در دیگری خواهد شد. تمرینات آمادگی جسمانی علاوه بر تقویت عواملی چون ظرفیت هوازی بدن، قدرت، سرعت، چابکی و استقامت ، آسیب پذیری را به تاخیر و یا به حداقل می رساند. به منظور بررسی ارتباط آمادگی جسمانی و تعیین میزان شیوع آسیبهای ورزشی اندام تحتانی بازیکنان در رشته فوتبال ، تعداد 60نفر فوتبالیست انتخاب شدند. ...

تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن ...