عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر توصيف تغییرات هویت ورزشی ورزشکاران تیم ملی قایقرانی طی فصول مختلف (ورود به اردو، نیمه فصل تمرینات، انتهای فصل تمرينات، درحین مسابقات، 1 هفته بعد از مسابقات و 1 ماه بعد از مسابقات) و بررسی نقش واسطه‌ای خودپنداره جسمانی در ارتباط بین هویت ورزشی و عملکرد ورزشکاران بود. شرکت کننده های اين پژوهش را 40 ورزشکار (20 زن و 20 مرد) عضو تیم ملی قایقرانی کشور در رشته کانوپلو با ميانگين سن (3/71 ±) 23/67 سال تشكيل دادند. نمونه آماری این پژوهش به صورت هدف مند انتخاب شد. ...

اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصو ...

اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصو ...

اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصو ...

علوم آموزشی خود را به عنوان یک علم جامع و کاربردی معرفی می کند که اندازه‌گیری های کاربردی موجود روش های علمی را توسعه می دهد. در اینجا، روابط متقابل بین متغیرها یا مجموعه متغیرها از یک ویژگی غیر خطی است. در این موارد، روش های نظیر شبکه‌های عصبی یا ابزار مشابه برای تشخیص فعل و انفعالات ممکن است به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه و تحلیل به کار بسته شوند. هدف این تحقیق استعداد یابی نمایه های هوش و تن سنجی بازیکنان نخبه والیبال براساس موقعیت آنها در زمین بازی بود که رویکردهای شبکه م ...

این تحقیق رابطه بین سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی بارضایت بازیکنان را در لیگ برتر هندبال زنان ایران مورد بررسی قرار داد. موضوع مورد تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان و انسجام گروهی با رضایتمندی بازیکنان بود که در این تحقیق ارتباط بین پنج بعد سبک رهبری (دموکراتیک، آمرانه، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و آموزش و تمرین) دو بعد انسجام (اجتماعی و تکلیف)وسه بعد رضایت(بازخورد،بازیکن و وفاداری) مورد بررسی قرار گرفته است. 128 بازیکن و مربی ، پرسشنامه های جمعیتی، مقیاس رهبری ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز تحت تأثیر سه شدت‌ مختلف تمرین بود: استراحت، ضربان قلب معادل 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (تمرین متوسط) و ضربان قلب معادل 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (تمرین شدید). بدین منظور 12 بازیکن (6 نفر زن و 6 نفر مرد) با میانگین سنی 1/3 ± 9/20، از میان بازیکنان باتجربه‌ی تنیس روی میز شهر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. افراد پس از کسب حداقل 90 درصد امتیاز آزمون شفاهی در هر دو نوع تصمیم، طی ر ...

هدف از این تحقیق تأثیر یک برنامه تمرینی بر ثبات ناحیه مرکزی بدن، میزان و شدت آسیب های اندام تحتانی بازیکنان حرفه ای لیگ برتر هندبال ایران بود. آزمودنی های این تحقیق 24 نفر از بازیکنان تیم هندبال شهرداری کرمان بودند که بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. این بازیکنان بصورت انتخابی و براساس پست بازی و آسیب های قبلی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از کلیه آزمودنی ها قبل از شروع پروتکل تمرینی پیش آزمون گرفته شد که شامل تست های میدانی ناحیه مرکزی بدن بود. گروه تجربی به م ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش سبك‌ رهبري و منابع قدرت مربیان در رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بود. جامعه آماري اين تحقيق، بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بودند. آزمودنی‌ها 120 نفر بودند که به پرسشنامه‌های سبک‌های رهبری مربیان (LSS)، قدرت در ورزش (PSQ)، رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند. در یک مطالعه راهنما، پایایی درونی پرسشنامه‌ها‌ با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سبک رهبری 0/88= α، منابع قدرت 0/74= α و رضایتمندی 0/87= α برآورد گردید. بر ...