عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 739

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امور مالی شرکت می‌تواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه‌های بلند مدت به بودجه‌بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط می‌شود، در حالی که مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در حوزه‌ی مدیریت سرمایه در گردش مربوط می شود. مدیریت سرمایه در گردش یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها می باشد به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشد. با توجه ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رشد شرکتها می باشد .در این پژوهش با استفاده از مدل بادرتچر (2012)، تاثیر نوع تجدید ارائه یعنی فرصت طلبانه در مقابل غیر فرصت طلبانه بر نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است . نخست شرکتهای عضو نمونه آماری به دو طبقه تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده طبقه بندی شده اند . سپس نوع تجدید ارائه هر یک از شرکتها با استفاده از مدل بادرتچر به فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه تفکیک شده و در آخر با استفاده از روش ها ...

گزارش حسابرسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی در راستای وظایف مباشرتی مدیران و تصمیم گیرندگان واحدهای تجاری می باشد که باید علاوه بر انعکاس واقعیتهای موجود در واحدهای تجاری از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد و از آنجا که نقش گزارشهای حسابرسی در جلوگیری از بروز جرایم مالی و اقتصادی انکار ناپذیر است و این دو دارای رابطه متقابل می باشند لذا در این پژوهش تأثیر احتمالی تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر کیفیت حسابرسی را با سه ...

در جوامعی که دولتها با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و قدرت ناشی از اراده مردم است مسئولِیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردارست از نیمه دوم دهه 80 میلادی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقل حقایق ، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده است و ابزار اصلی این ادای مسئولیت خطیر در ایران دو گزارش عمده و اصلی بخش عمومی یعنی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه میباشد که این دو گزارش عملا مکمل یکدیگر میباشند. ...

توسعه وگسترش سازمان های نوین ( امروزی) پیچیدگی های خاصی به همراه داشته است و تصمیم گیری های سازمانی در دنیای پیچیده امروز به چالش مهم، برای مدیران وسازمان ها تبدیل شده است به طوریکه تصمیم گیری بدون استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و بررسی های آماری،اهداف سازمان ها را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت.تعدد شاخص های تصمیم گیری،تنوع معیارهای کمی وکیفی ولزوم درنظر گرفتن هم زمان آنها ،اهمیت اثرات وپیامدهای تصمیم وعوامل نظیر آن، برپیچیدگی تصمیم گیری ها می افزاید. ازاین رو دردو دهه ...

یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی شرکت‌ها، تامین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می-باشد. نحوه تامین مالی شرکت‌ها تحت تاثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد، اماتحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی، حفظ انعطاف‌پذیری مالی است و این الگوی مالی در حال تبدیل به الگوی غالب تامین مالی است. در این تحقیق تاثیر انعطاف‌پذیری مالی به عنوان یکی از خط‌مشی‌ها و الگوهای نوین مالی، بر میزان سرمایه‌گذار ...

در بازار های سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات به صورت مستقیم در تعدیلات قیمت سهام منعکس می گردد. انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش هزینه ها و ریسک اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش سرعت تعدیل قیمت سهام گردد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار می باشد. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی های صورت گرفته بر روی د ...

هدف این مطالعه تحلیل تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام شرکت‌های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، اما به دلیل اینکه نرخ بهره از طرف شورای پول و اعتبار و براساس مقررات دولتی تعیین می‌شود، به جای آن به تحلیل تأثیر نرخ تورم بر بازده سهام شرکت‌های مالی پرداخته شد و برای این تحلیل از دو نوع متفاوت نرخ تورم استفاده می‌نماید، نرخ تورم در کوتاه مدت و نرخ تورم در بلند مدت است. در این بررسی، برای افزایش درجه اطمینان آزمون فرضیه‌ها، از روش پانل دیتا و بعضی از متدهای پیشرفته ...

با توجه به پیچیدگی بازارها و رقابتی شدن آنها و خصوصی سازی، یکی از نیازهای سازمان وجود نیروی انسانی قوی خصوصا در مرتبه مدیریت می باشد. سواد مالی مسئله ای است که در گذشته کمتر به آن اهمیت داده شده است اما در دنیای کنونی با توجه به ضرورت ها ی موجود، از جایگاه ویژهای برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی سواد مالی مدیران و ارئه الگویی جهت سنجش آن در کشور ایران می باشد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده و جامعه آماری آن مدیران شرکتهای استان یزد می باشد. بناب ...