عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان عملکرد کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید در شرکت بازرگانی شاهد بوده است.این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده وابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است.برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم.به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه اماری مورد مطالعه که شامل تمامی کارکنان شرکت بازرگانی شاهد بودند.پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به ...

آسیب شناسی سازمانی عبارت است از كسب شناخت و بازبيني جامع، نظام مند و منظم از فعاليتهاي سازمان و نتايج حاصل از آنها و شناخت تنگناها و مشكلات سازمان تا از اين رهگذر با ارائه راهكارهايي، از حاد شدن مشكلات و كاهش بهره وري سازماني جلوگيري به عمل آيد و در جهت ارتقاي اثربخشي سازماني گام موثري برداشته شود. به این ترتیب هدف از مطالعات آسیب شناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي زمينه‌هايي كه نياز به بهبود دارد و ارائه راهكارهایی در جهت بهبود و ارتقاي سازمان است. در این پژوهش پ ...

بخش خدمات فعالیت های بازرگانی از بخش های عمده اقتصاد ایران است که با توجه به ماهیت و ویژگی های آن، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از جنبه های نقش اقتصادی این بخش، با توجه به سهمی که از مواهب و امکانات کشور می برد، نقشی است که در تأمین هزینه های عمومی و درآمد دولت ایفا می کند. مطالعه مسأله مالیات ها در فعالیت های بازرگانی، هم از لحاظ تأمین درآمد مورد نیاز برای ارایه خدمات عمومی و هم از دیدگاه اعمال سیاست های اقتصادی دولت برای سوق دادن امکانات مالی و نیروی انسانی به ...
نمایه ها:
شناخت | 
تجارت | 

این طرح به دنبال ارزیابی سیاستهای بازرگانی خارجی در حوزه ماموریت جهاد سازندگی در امر تولید و صادرات محصولات وابسته به این بخش انجام شد. حاصل این طرح در شناسایی مشکلات مهم بر سر راه توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه در حوزه فعالیت وزارت جهاد سازندگی، عدم راهبرد مشخص، تعدد مراکز تصمیم گیری، صنف ساختاری، بی تجربگی درباره ارزیابی اولویت دان به واردات، فراهم نبودن تسهیلات رقابت-کیفیت نازل محصولات، صنعت و بی ثباتی قوانین موجود و صنف تبلیغات می باشد. ...
   
این پژوهش با موضوع " بررسی تطبیقی تبلیغات بازرگانی بیمه های دولتی و خصوصی " ( تحلیل محتوای آگهی‌های مطبوعاتی شرکت‌های بیمه آسیا ، البرز ، پاسارگاد و معلم ) و با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی‌های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها ، شناخت رفتار حرفه ای طراحان ، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی‌های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اند ...
نمایه ها:
بیمه |