عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی کشاورزی باعث شده است که تلاش برای افزایش عمکرد در واحد سطح از راه‌های مختلف ازجمله عملیات پیشرفته زراعی و گزینش ژنوتیپ‌های پرمحصول و مقاوم ادامه یابد. اطلاع از سطح تنوع ژنتیکی ژرم‌ پلاسم‌های گیاهی اولین گام در امر گزینش برای تولید ارقام جدید مطلوب و سازگار می‌باشد. در این پژوهش وجود تنوع ژنتیکی بین 41 لاین اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام اصلاح شده نوراستار و زاکرس به همراه رقم الوند به عنوان شاهد، در قالب طرح لاتیس مستطیل با سه تکرا ...

به تعویق انداختن پیری از جمله اهداف اساسی جهت افزایش و بهبود عملکرد است. تعویق فرایند پیری نقش مهمی در تعیین عملکرد گندم دارد و طولانی شدن مدت سبز ماندن برگ‌ها می‌تواند به طور کلیدی در افزایش عملکرد گندم تاثیرگذار باشد. در این راستا به منظور ارزیابی اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی کود فسفر بر به تاخیر انداختن پیری برگ‌ها و همچنین عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه، آزمایشی در سال 87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌ ...

به منظور بررسي تاثير عناصر ريزمغذي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه و روغن كرچك آزمايشي در سال زراعي 1389 در مزرعه تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: نوع كود، در سه سطح (1m محلول پاشی با کود ریز مغذی کامل، 2mمحلول پاشی با عصاره جلبک دریایی (مارمارین)، 0m بدون محلول پاشی)، مرحله فنولوژيك انجام محلول‌پاشي در سه سطح ( 1p محلول پاشی در مرحله ...

این تحقیق به منطور بررسی تاثیر تاریخ برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و جوانه زنی پنج رقم گلرنگ ( پدیده، گلدشت، ورامین 295، KW6 و (KW8. در سال زراعی 88 -1387 در قالب سه آزمایش انجام شد. در آزمایش اول عملکرد و اجزای عملکرد دانه پنج رقم گلرنگ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه در رقم گلدشت (230 گرم دانه در متر مربع) و کمترین عملکرد دانه در ارقام KW6، ورامین 295 و پدیده (به ترتیب 161، 158 و 170 گرم) دیده شد. درصد روغن ...

لوبیا چیتی در مناطق نیمه خشک که در آن آب آبیاری محدود است کشت می‌گردد. انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی و تیمار بذر می‌تواند نیاز آبی این محصول در چنین مناطقی را کاهش دهد. بنابراین، دو آزمایش به‌منظور بررسی اثرات رژیم‌های آبیاری و هیدروپرایمینگ روی لوبیا چیتی در سال 1392-1391 به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در فریدونشهر انجام شد. در آزمایش اول، اثر سه رژیم آبیاری (آبیاری بعداز50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A) و ده ژنوتیپ لوبیا چیتی (21193KS- ...

کم آبی مهمترین تنش غیر زیستی است که رشد و عملکرد گندم را در اکثر نقاط جهان محدود می-کند. برای شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان، 142 لاین اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی رقم مقاوم به خشکی آذر2 و رقم 87Zhong 291 در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی مورد بررسی و صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول و عرض برگ پرچم و طول و عرض برگ دوم اندازه‌گیری شد. بر اساس توزیع فنوتیپی برای کلیه صفات مورد مطالعه، تفکیک متجاوز مشاهده گردید. چند شکلی والدین با اس ...

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای مربوط به عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن، 72 لاین اینبرد نوترکیب (RILs) حاصل از تلاقی بین PAC2 و RHA266 در مزرعه تحقیقات کشاورزی هنرستان کشاورزی ارومیه در سال زراعی 1390 مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح مورد استفاده لا تیس مستطیل 9×8 با دو تکرار بود. نتایج تجزیه واریانس برای تمام صفات مورد مطالعه معنی دار بود. در بین صفات مورد بررسی بیشترین ضریب تغییرات مربوط به عملکرد تک بوته (23/42) و کمترین آن مربوط به طول ساقه (2/45) و درصد مغز ...

به منظور ارزیابی تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو گونه کلزا و خردل آزمایش هایی بصورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از 50 (شاهد)، 70 و 90 درصد تخلیه رطوبتی خاک)، سه میزان پتاسیم (صفر، 150 و 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و دو گونه کلزا (هیبرید هایولا 401) و خردل (رقم بومی) در دو سال زراعی 1387- 1386 و 1388-1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان اجرا شد. نتایج نشان ...

به منظور ارزيابي صفات آگرو فیزیولوژيك در 25 ژنوتيپ گندم دوروم تحقيقي در سال زراعي 88-1387 در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكراردر دو شرايط ديم و آبي در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی سرپل‌ذهاب انجام گرفت. در هر دو شرايط ديم وآبي نتايج تجزيه واريانس مركب نشان داد كه بين ژنوتيپ ها در سطح احتمال 1٪ براي بيوماس، عملكرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد روز تا سنبله دهي، تعداد پنجه نابارور، ميزان كلروفيل نسبي و سرعت‌های رشد (1) و (2) و در احتمال 5٪ براي مح ...