عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارت‌های فنی، مهارت‌های مدیریتی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اجتماعی به صورت جمله‌های خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شد ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارتهای فنی، مهارتهای مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اجتماعی به صورت جملههای خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شده و ا ...

این تحقیق بر آن است که به جمع آوری نتایج نظرسنجی در رابطه با اجرای ارزیابی عملکرد 360 درجه در مدیریت منابع انسانی شرکت ایران خودرو بپردازد. سپس نتایج جمع‌آوری شده تجزیه وتحلیل شده نقاط قوت و ضعف اجرای رویکرد مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود اجرای رویکرد ارائه می‌شود. سپس به بررسی امکان استفاده از این رویکرد در سایر فرآیند‌های مدیریت منابع انسانی مانند آموزش،مدیریت مسیر شغلی و رهبری خواهیم پرداخت. از سوی دیگر در شرکت ایران خودرو مبلغی تحت عنوان آکورد به عنوان ...

در عصر حاضر، محیط کاری اثربخشی محیطی است که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی به شمار می آیند. از این رو امروزه توانمندسازی ظرفیتهای بالقوه برای بهره برداری از سرچشمه تواناییهایی انسانی، اصلی مهم در سازمانهای تولید، توزیعی و خدماتی تلقی می شود، تا این نیروی بالقوه مهار و هدایت گردد. بدین ترتیب این موضوع، ارزیابی عملکردی را می طلبد که با فلسفه ایجاد زمینه مناسب شایسته گرایان و شایسته پروری انجام و علاوه بر مراحل ارتقاء، انتقال، و خروج کارکنان، فرایند جذب، بکارگماری و انتصاب را ...

تحقیق حاضر تحت عنوان "تبیین ارزشیابی مدیران میانی کارخانه آرد با استفاده از مدل بازخور360 درجه از دیدگاه مدیران و پرسنل کارخانه" به منظور دست‌یابی به دو هدف عمده انجام گرفت : هدف اول پژوهش، تببین وضعیت موجود نظام پایش و ارزشیابی در کارخانه مربوطه می باشد که برای دست یافتن به این هدف، نمونه گیری بصورت هدفمند ، داوطلبانه و تئورتیکال انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش های مشاهده ، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز جمع آوری شده و کدگذاری و سپس تحلیل شدند. این بررسی به منظور ...

کامیابی سازمانی، به آمیزه‌ای اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت بستگی دارد. صاحبنظران معتقدند، در قرن حاضر، مهمترین عامل از این میان و متغیر کلیدی تعیین‌کننده وضعیت هر سازمان، منابع انسانی هستند که برای نشان دادن اهمیت‌شان از عنوان سرمایه‌ انسانی استفاده شده است. بنابراین، شناخت نیازها، انگیزه‌ها و خواسته‌های کارکنان و اتخاذ خط مشی‌های مناسب و ایجاد هماهنگی بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان را می‌توان به عنوان مهمترین گام در اثر ...