عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بهبود وضعیت فعلی بازخورد اصلاحی در محیط EFL ، که می تواند کاربردهای زیادی دراموزش نگارش داشته باشد، انجام شده است. شصت و نه زبان آموزان ایرانی به روش مناسب به چهار گروه تقسیم شدند. به گروه اول تصحیح خطا مستقیم ارائه شده بود. به گروه دوم بازخورد توضیح فرا زبانی ارائه شده بود، در حالی که گروه سوم ادغام بازخورد مستقیم و توضیح فرازبانی دریافت کرده اند. این مطالعه همچنین شامل گروه کنترل بود که هیچ بازخوردی دریافت نکرده اند. ساختار هدف در این مطالعه حرف تعریف در ...