عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیش بینی بازار سهام به عنوان یک کار پر چالش در حوزه پیش بینی سری‌های زمانی مالی در نظر گرفته شده است. علت مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه حرکت بازار سهام می‌باشد. همچنین تحلیل داده های سری زمانی قیمت‌های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد مشکل می‌باشد. در این پژوهش از دو رویکرد متفاوت برای پیش بینی کوتاه مدت بازار سهام استفاده شده است. در رویکرد اول هدف این است که با استفاده از قوانین انجمنی میان تراکنشی یک دسته بند انجمنی ساخته شود تا به پیش بینی حرکت آینده قیمت سه ...

یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد, بررسی اثر گسترش بازار سهام بر مصرف است . با وجود توسعه‌ی سریع بازار سهام ایران در سال‌های اخیر به طور نسبی ارتباط این روابط با سایر متغیرهای اقتصاد کلان ضعیف است. برای مثال, در مقایسه بیشتر بازارهای توسعه یافته رابطه‌ی بین حرکات بازار سهام و هزینه مصرف-کننده مدارک اندکی برای ایران وجود دارد. ما در این مقاله, در آغازنوسانات نرخ رشد و تغییرپذیری شاخص کل سهام با استفاده از داده‌های سری زمانی (1370-1390) و با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرط ...

در این مطالعه رابطه بین خصیصه‌های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا بین خصیصه-های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود رابطه مثبت و مستقیمی دارد. لازم به ذکر است که خصیصه‌های سود مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و خاصیت هموارسازی سود است. حجم جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با توجه به م ...

بازار سهام به عنوان مهم‌ترین بخش بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود و وظیفه جذب و هدایت پس‌انداز و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیر بهینه را به عهده دارد. در این راستا ضروری است رابطه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. تا مدیران اقتصادی کشور بتوانند با سیاست‌گذاری‌های مناسب و صحیح موجبات رونق این بازار مهم اقتصادی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را به وجود آورند. روش کار به صورت استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی است. آزمون همگرایی جو ...

با توجه به نقشی که بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی دارد و با توجه به اینکه بازدهی سهام یکی از مهمترین متغیرهایی است که تغییرات آن، تغییر در ثروت سرمایه گذاران را در پی دارد، شناسایی عوامل موثر بر بازدهی سهام، از اهمیت بسیاری برخوردار است و پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که به کمک آن ها بتوان رفتار بازدهی سهام را تشریح کرد. در این راستا پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آن ها ارائه مدل هایی است که متغیرها ...

فرضیه بازار کارا(EMH)اغلب به اوجین فاما نسبت داده می‌شود.این فرضیه بیان می‌کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می‌شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش‌بینی قیمت‌ها وجود ندارد. کارآیی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه‌ قوی و قوی آزمون می‌‌شود.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار سهام تهران کارایی ضعیف دارد یا خیر؟ این تحقیق علاوه بر اینکه می‌تواند با ارائه مفاهیم کارایی بازار سهام در ارتقای مبانی نظری داخلی درباره با ...

در این تحقیق سعی شده است که رابطه علیت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی، سال های 1389-1371 بررسی شود. بدین منظور، از روش هم انباشتگی یوهانسن برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران استفاده کردیم و برای تعیین وجود رابطه علی و مشخص نمودن جهت این رابطه بین متغیرهای مورد تحقیق، از روش آزمون علیت گرنجر بهره بردیم. همچنین برای بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای مورد تحقیق، از الگوی تصحیح خطا اس ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام است. برای این منظور کشورهای گروه هشت طی دوره 1994-2005 مورد بررسی قرار گرفته‌اند بنابراین، از داده‌های تابلویی استفاده شده است. با توجه به اینکه توسعه بازار سهام توسط چهار نماینده توصیف شده است، بنابراین، چهار حالت مختلف قابل مطالعه است که در هر یک از این حالتها، یک نماینده به توصیف توسعه بازار سهام می‌پردازد. همچنین، برای مشاهده دقیقتر اثر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام، از متغیرهای کنترل استفاده شده است. به منظور ...

هدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی فرآیندی اجرائی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و ... از ...