عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 836

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم بازاریابی داخلی و شهرت سازمانی از اهمیت بسیاری در پیشبرد اهداف سازمان برخوردار هستند. با در نظر گرفتن اهمیت این دو مفهوم در تحقیق حاضر به پیمایش و بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر شهرت سازمانی پرداخته شده است. برای مولفه بازاریابی داخلی 4 بعد اصلی که شامل پرداختی ها،محصولات داخلی،ترفیعات و مکان کاری در نظر گرفته شد. این مطالعه پژوهشی ، توصیفی از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی است.ابزار گردآوری در این پژوهش پرسش نامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل و ...

بازاریابی یا مدیریت بازار، بخشی از فعالیت های سازمان ها است که نقشی حیاتی در حضور استراتژیک این سازمان ها در بازار دارد. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تردیدهایی نسبت به ارزش فعالیت های بازاریابی در شرکت ها مطرح شد. این تردید ها ناشی از برخی اقدامات ضعیف شرکت ها در انجام فعالیت های بازار یابی و همچنین بروز تحولات و چالش ها در عرضه بازار است . می توان ادعا کرد که بازاریابی هم چنان اهمیت خود را حفظ کرده است اما چهره بازاریابی و نحوه پرداختن به آن تغییر کرده است. در این م ...

بازاریابی در واقع شناسایی منافع مورد انتظار گردشگران است تا کالای متناسب با خواسته آنها ارائه کرد که این کار در جذب دوباره گردشگران در یک مقصد توریستی بسیار موثر خواهد بود. بازاریابی به عنوان یک عامل موثر در جذب گردشگران عمل خواهد کرد. یکی از راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توریسم در مناطق دارای پتانسیل های لازم برای گردشگری است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفا ...

به لحاظ اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی، بازاریابی برنج در استان گیلان و پیوستگی بازار این محصول مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق جهت بررسی بازاریابی از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه های مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی و سیستماتیک انتخاب گردیدند. بر این اساس، 110 پرسشنامه تولید کننده، 22 پرسشنامه عمده فروش، 40 پرسشنامه خرده فروش و 11 پرسشنامه تبدیل کننده تکمیل شد. کلیه اطلاعات پرسشنامه مربوط به فصل زراعی 78 - 1377 بوده است. جهت ب ...

بازاریابی رابطه مند هنر کسب و کار امروز است، برای حفظ مشتریان کلیدی موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی بدوی یا کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکتها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و ...

دراین پژوهش با استفاده از تحقیقات بازاریابی سعی داریم تاعوامل موثر بازاریابی رابطه مند در خصوص مشتریان کلیدی بانک ملت را شناسایی و بررسی کنیم . یکی از قویترین ابزارهای موجود برای مدیران بازاریابی در تصمیم گیری ، تحقیقات بازاریابی است . تحقیقات بازاریابی عبارتست از فعالیت هایی که ارتباط لازم را بین مصرف کنندگان ، خریداران عامه مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرارکند .این تحقیق در دومرحله انجام خواهد شد . مرحله نخست انجام مطالعات اکتشافی و تبادل نظر با صاحبنظران ...

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش پیمایشی و ابزار تحقیق، از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه نخست مربوط مهندسی فروش است و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد بازاریابی سازمان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برتمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی در بانک توسعه صادرات ایران تدوین و بانک توسعه صادرات ایران به عنوان مطالعه موردی برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از داده های به دست آمده، به بررسی روابط احتمالی بین تمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی در بانک توسعه صادرات ایران به عنوان متغیر وابسته و درک و سهولت استفاده، سازگاری(با ارزشها، تجربه هاو نیازها)،گرایش و نگرش نسبت به پذیرش استفاده ازبازاری ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما در استان خوزستان انجام گرفته است، تا با شناسایی مهم عناصر آمیخته بازاریابی و متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر فرآیند صادرات، در توسعه صادرات خرما، نقاط ضعف و قوت وضع موجود شناسایی شوند و همچنین با شناخت فرصتها و تهدیدات محیطی، زمینه را برای ارائه پیشنهادات مناسبی در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه دستیابی به ظرفیت بهینه صادرات خرما در استان، مهیا کرد.لذا بر اساس روش تحقیق موردی و زمینه ای، پس از تعیین فرضیه هایی در ز ...