عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر، براي بررسي بارش که پديده‌ي بسيار پيچيده‌اي است و تغييرات مکاني و زماني بسيار شديد‌تري نسبت به ديگر متغيرهاي اقليمي دارد، رويکرد محيطي به گردشي به عنوان رهيافت اوليه پژوهش در نظر گرفته شد. براي دست يافتن به يک ديد جامع از شرايط همديد و عوامل ترموديناميک مؤثر بر بارش‌هاي سنگين‌، شديد و فراگير در پهنه نيمه پربارش خزري، از دو پايگاه داده استفاده شد. پايگاه اول، شامل داده‌هاي بارش روزانه با آرايه‌اي به ابعاد 276٭15992 (روزها بر روي سطرها و ياخته‌هاي پهنه‌ي مورد مط ...

برآورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قره سو بر اساس داده های مشاهداتی 21 ایستگاه باران سنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با داده های عوامل جغرافیایی ناحیه ای نشان داد که با استفاده از داده های ناحیه ای می توان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت. ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی (زمین ـ اقلیم)در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه، نشانه خوبی از اهمیت پردازش آماری در مطالعات اقلیمی و استفاده از داده های زمین ـ اقلیم است. درمطالعه حاض ...

بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انسان ها به شرایط جوی و اقلیمی بستگی دارد.یکی از پدیده های موثر در این امر بارش است که با توجه به زمان میزان عاملی تعیین کننده می باشد برای شرایط زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی می باشد از این رو هواشناسان و اقلیم شناسان مطالعات زیادی را در جهت شناسایی ویژگی های این پدیده و نیز پیش بینی آن جهت استفاده بهینه از آن انجام داد. در پژوهش حاضر در یک دوره آماری 30ساله (1979- 2008) داده های مربوط به پدیده بارش برای استان همدان از سازمان هواشن ...
نمایه ها:
رطوبت | 
بارش | 

بارندگى در سطح کره زمین داراى تغییرات پهنه ى زیاد است. که این تغییرات از ویژگى هاى اصلى اقلیم ایران است. نتیجۀ این تغییرات از دیر باز توجه محققین و پژوهشگران علوم مختلف بویژه هواشناسان و اقلیم شناسان را به خود جلب کرده است. میانگین وزنی بارش فصل پاییز 79 میلی متر است که 30 درصد میانگین وزنی بارش سالانه (262 میلی متر) است در این فصل حدود 70 درصد از وسعت کشور بارش کمتر از 80 میلی متر دریافت می کنند. از نظر توزیع مکانی بارش از شمالغرب به طرف جنوبشرق کاهش می یابد. سواحل دریای خزر ...
نمایه ها:
بارش | 
gis | 
ایران | 

پیش بینی بارش در آگاهی و هشدار قبل از وقوع سیلاب، مدیریت منابع آب و از همه مهم تر در برآورد نیاز آبی و تحصیص و توزیع مناسب آب کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش به منظور بررسی امکان پیش بینی بارش، رابطه ی بین مشخصات فیزیکی ابر حاصل از تصاویر سنجنده ی مادیس با محصول بارش از ماهواره ی TRMM در بخشی از منطقه ی فلات مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. صحت سنجی داده های بـارش ماهواره ی TRMM با اسـتفـاده از داده های ایستگاه های هـمدیدی و صـحت سنجی تولیدات فیزیکی ابر ...

رابطه‌ی زلزله‌های ایران با زمان و بارش موضوع مورد تحقیق می‌باشد که برای انجام آن 3424 زلزله‌ی 4 ریشتر و بیشتر از آن در طی سال‌های 1980- 2009 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج آزمون‌های کای دو و فی نشان می‌دهد که به طور کل در طی 30 سال تفاوت معنی‌داری در فراوانی وقوع زلزله‌ها در شب یا روز وجود ندارد (31 = df، 05/0 < P). همچنین فراوانی وقوع زلزله در مدت زمان شب و روز در هر سال از دوره‌ی آماری نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0 < P). نیز نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاک ...
نمایه ها:
زلزله | 
بارش | 
زمان | 

بارش از عمده ترین عناصری است که در تعیین اقلیم یک منطقه تاثیر اساسی دارد و یکی از شاخص های اصلی در پهنه بندی و طبقه بندی اقلیمی بشمار می رود. برنامه ریزی مبتنی بر روند بارش و پیش بینی آن می تواند یکی از عناصر مهم و چشم گیر در کشاورزی و راهگشای بسیاری از مسائل زیست محیطی و کشاوری باشد؛ لذا به منظور آشکارسازی چرخه های غالب در بارش سالانه استان فارس در ایستگاه های منتخب (شیراز، فسا، فیروزآباد، آباده، لار، نی ریز، درودزن ) از تکنیک تحلیل طیفی و جهت مدل سازی بارش از الگوی آریما1طی ...
نمایه ها:
بارش | 
روند | 

برای برآورد بارش در منطقه زاگرس شمال غربی و مرکزی، از مدلهای رگرسیون خطی، لگاریتمی، توانی و نمایی دو متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داده که مدلهای دو متغیره به دلیل معنادار نبودن یا پایین بودن ضرایب همبستگی و ضعف در پوشش داده کل منطقه، براین برآورد بارش مناسب نیستند. از بین مدلهای چند متغیره، مدل چند متغیره خطی، درحالتی که منطقه به نواحی رو به باد و پشت به باد تقسیم می شود، برای برآورد بارش مناسب تشخیص داده شد. آزمون ‏‎T‎‏، نیز اختلاف معناداری را بین ارقام ...

نوسانات عناصر اقلیمی از همه مهمتر بارش تأثیر زیادی بر روی محصولات دیم می گذارد. بررسی و شناخت روابط عناصر اقلیمی با محصولات دیم نقش اساسی در تصمیم گیری های کلان خواهد داشت. در این راستا ارتباط بین بارش و محصولات دیم (گندم، جو، عدس و نخود بر حست تن) را طی دوره آماری 11 ساله (1980-1990) در استان زنجان به روش اسپیرمن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بین بارش و گندم به جز در نیمه شمال غربی در بقیه نقاط استان رابطه مستقیم و معنادار بوده است. به طوری که ...