عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشت فاریاب برنامه‌ریزی صحیح آبیاری بایستی با توجه به تاثیر بارندگی در تامین آب مصرفی گیاه صورت گیرد. باران موثر زراعی بعنوان قسمتی از کل بارندگی که در خاک نفوذ کرده و ذخیره می‌گردد می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از آب مصرفی گیاه را تامین کند. همچنین در دیمکاری شناخت باران موثر از نقطه‌نظر پیش‌بینی وضعیت آب قابل استفاده برای رشد گیاه حائز اهمیت است . هدف از انجام این طرح ارائه و اجرای روش محاسبه باران موثر است تا بتوان از آن در برنامه‌ریزی آبیاری و در دیمکاری استفاده نمود. ...

گندم و جو از مهمترین گیاهان زراعی استان فارس می‌باشند که در بسیاری از مناطق این استان به صورت دیم کشت می‌شوند. با این حال عملکرد دیم این گیاهان در بسیاری از نقاط استان کم می‌باشد. از آنجا که در کشت دیم بارندگی نقش بسیار مهمی دارد، لذا در این تحقیق مقدار باران موثر برای کشت دیم گیاهان گندم و جو در مناطق مختلف استان فارس مورد محاسبه قرار گرفت. در این تحقیق برای محاسبه مقدار باران موثر از روش سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) استفاده شد. برای این منظور ابتدا مقدار تبخیرتعرق پتانسیل ...

چکیده ندارد.

چکیده: نیاز آبی گیاه برابر تبخیرتعرق گیاه و نیاز آبیاری گیاه برابر با نیاز آبی منهای باران موثر می باشد. در برنامه NETWAT نیاز آبی و نیاز آبیاری گیاهان زراعی شاخص هر منطقه در سطح کشور گزارش شده است. اما در این برنامه از داده‌های میانگین استفاده شده و لذا مقادیر نیاز آبی و نیاز آبیاری محاسبه شده در سطح احتمالاتی 50 درصد می‌باشد. در حالی که در بعضی شرایط لازم است تا نیاز آبیاری گیاه در سطوح احتمالاتی مختلف محاسبه شود. به همین علت در این تحقیق نیاز آبیاری گیاهان زراعی شاخص مناط ...

استفاده از بیلان رطوبت خاک برای تعیین زمان و مقدار آب آبیاری یکی از رایج ترین و دقیق ترین روشها برای کنترل و برنامه ریزی آبیاری است. یکی از مولفه‌‌های اساسی در معادله بیلان رطوبت خاک، بارش موثر می باشد که به دلیل تغییرات مقدار این مولفه در سنوات مختلف به ویژه در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک معمولاً در برنامه ریزی های آبیاری نادیده گرفته شده و یا مقادیر بسیار محافظه کارانه‌ای برای آن لحاظ می گردد. در این تحقیق با بهره گیری از اطلاعات ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تبریز نسبت به ...