عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 567

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح در نظر است بهترین روش ژئوفیزیکی برای ارزیابی و بدست آوردن مشخصات سطوح ناپیوستگی و لغزش تعیین گردد. از میان روشهای ژئوفیزیکی، روشهای الکتریکی از لحاظ کاربرد و هزینه، مناسبتر و ارزانتر هستند. بنابراین روشها و آرایه های مختلف الکتریکی بر روی مدلهای متفاوت فیزیکی و واقعی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و پس از مقایسه نتایج مناسبترین و کم هزینه ترین روش الکتریکی برای ارزیابی سطوح لغزش معرفی خواهد گردید. ...

بعد از عملیات حفر گوده ها،سنگهای موجود در گوده ها و بین فواصل آنها جمع آوری شد و عمل تسطیح فواصل بین گوده ها و عملیات خاکریزی به اتمام رسیده است . همزمان نهالهای مورد نیاز این طرح در سمال تهیه و برای انتقال آماده می باشد . ا ...
نمایه ها:
پایه | 
گیاه | 

در این طرح باکتری های ریزوبیوم هم زیست با نخود ‏‎"Cicer Arietinum"‎‏ کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی و شناسایی و سپس از گره های ‏‎"Nodules"‎‏، ((سویه)) های ریزوبیوم جدا شده و به روش های بیوشیماییی شناسایی شوند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش های مقدماتی گلخانه ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه های مناسب انتخاب گردید. براساس حامل ‏‎"Carrier"‎‏ تهیه شده برای باکتری ((برادی ریزوبیوم ژاپونیکم)) قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگه ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
تهدید | 
سیاست | 

دراین طرح که بصورت بلوکهای کامل تصادفی اجرامیگردد.جمعا8 رقم درچهارتکرارمورد بررسی قرارمیگیرند.بررسی همه ساله (ازسال 8 تا )12ازمحصول هرکرت آزمایش جداگانه برداشت وبعدازتوزین نسبت به انجام محاسبات آماری بروش تجزیه واریانس‌اقدام خواهدشد. ودرپایان طرح بهترین رقم یاارقام که ازنظرخواص کمی وکیفی برارقام موردکشت منطقه برتری داشته باشدانتخاب ومعرفی میگردند. ...

این بررسی بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول گندم که واجد صفات مطلوبی نظیر مقاومت به بیماریهاو ناسازگاریهای محیط کشت باشند بدین شرح زیر اجرا میشود. -1آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی با 50 لاین در طرح Augmented design -2آزمایش مقایسه عملکرد سری A با 16 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی -3آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای با 6 رقم در طرح مربع لاتین در آزمایش طرحهای A.d درآزمایشات تکراری به روش تجزیه واریانس و تعیین L.S.D لاینهاوارقام مورد مقایسه قرار میگیرند. ...

این بررسی بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول جوکه سازگار باشرایط دیم منطقه باشد بصورت مجموعه آزمایشات زیراجرا میشود: -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی با 30 لاین درطرح Augmented design -2 آزمایش مقایسه عملکرد- سری A با16 رقم -3 آزمایش مقایسه عملکرد سری B با20 رقم -4 آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای با 6 رقم درطرح مربع لاتین .درآزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی به روش طرحهای A.d ودرآزمایشات تکراری که بااستفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی و مربع لاتین اجرا میشود.به روش تجزیه واریانس و تعیین L ...

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول‌تر ازارقام موجود که واجد کیفیت مطلوب دانه واز نظرعدم چروکیدگی وپروتئین بالا می باشد.وباتوجه به نقشی که گیاه تریتیکاله می تواند در تامین غذائی دام و طیور داشته باشد.این بررسی با مشخصات زیر اجرا می شود، یک آزمایش A با 16 لاین و یک آزمایش B با 9 لاین ،هردو آزمایش دارای تکرار بوده و از طرح آماری بلوکهای تصادفی استفاده شده و ارقام مورد آزمایش با دو شاهد اینیا و PG "S" مقایسه میشوند.لاینهای انتخابی از آزمایش مقدماتی مقایسه محصول سال گذشته انتخاب و وا ...