عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 314

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بهره‌وری از منابع ژنتیکی تولیدی موسسه تحقیقات بین المللی دیم ایکاردا برای شناسایی ارقام مطلوب و پرمحصول دوروم برای شرایط دیک گرمسیری کشور، این بررسی مشتمل بر 192 لاین ورقم گندم دروم با عنوان: Durum wheat observation nursery 1998-99 (Mediteranian-Dryland) در قالب یک آزمایش مشاهده ای و براساس دستوالعمل ارسالی از سوی موسسه مذکور اجرا گردید. در طول دوره رویش ژنوتیپ های مورد آزمایش ، یادداشت برداریهای لازم از خصوصیات مورد نظر از قبیل: زمان ظهور شنبله، ارتفاع بوته،: خوابید ...

استفاده از ارقام مقاوم از مهمترین، موثرترین و باصرفه‌ترین روشهای کنترل بیماریهای غلات محسوب می‌شود لذا به کارگیری و برنامه‌ریزی منظم و منسجم دستیابی به منابع مقاومت و نیز تولید ارقام مقاوم و انتقال مقاومت از این منابع به ارقام با پتانسیل بالا و حساس به بیماری بایستی در سرلوحه برنامه‌های تحقیقات غلات قرار گیرد به این منظور هر ساله ژرم‌پلاسم مختلف از مراکز تحقیقاتی دنیا در یافت می‌شود و با توجه به اهداف برنامه‌های اصلاحی و پاتولوژیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد در این طرح 8 لاین یا ...

با توجه به خسارت این آفت در اکثر مناطق دنیا مرکز بین‌المللی ایکاردا ارقام مختلفی از گندم نان و گندم دوروم را از لحاظ مقاومت و تحمل خسارت به این آفت در بعضی از مناطق غله‌خیز جهان مورد ارزیابی قرار داده و در این راستا نیز تعداد 20 رقم گندم و 32 رقم دوروم را به مرکز تحقیقات کردستان ارسال تا نسبت به کشت و ارزیابی مقاومت آنها نسبت به آفت بررسی گردد که در حال حاضر در ایستگاه قاملو در دست اقدام می‌باشد. ...

شرایط محیطی در سال 76-77 بسیار مساعد برای رشد و نمو زرات غلات بوده لذا ر چنین شرایطی بیماریهای جو بخصوص سفیدک سطحی (پودری) و اسکالد یاکچلی جو شرایط مطلوبی برای ظهور و گسترش بیماری داشتند در این آزمایش به منظور ارزیابی 18 رقم جو دریافتی از ایکاردا در مقابل اسکالد جو و نیز 19 رقم جو در مقابل سفیدک پودری جو مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج بدست آمده نشان داد 25 درصد ارقام مورد آزمایش واکنش مقاومت از خود نشان داده و بقیه ارقام کاملا مصون بودند در این بررسیها مشخص شد که جوهای دو ردیف ...

در این آزمایش 22 رقم و لاین ارسالی از ایکاردا به همراه دو رقم محلی (رباط و محلی ایلام) و نیز یک لاین شاهد با دوره رشد طولانی (از ایکاردا) جمعا 25 لاین در طرح لاتیس ساده (5x5) و در دو تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. وزن صد دانه ارقام و لاینها بین 4 الی 6 گرم متغیر بود. عملکرد شاهد محلی ایلام و رقم رباط بترتیب 142 و 450 کیلوگرم در هکتار بود. حداکثر میانگین عملکرد مربوط به لاین Flip 97-2L با 558 کیلوگرم در هکتار بود. حداقل میانگین عملکرد نیز (به استثنا رقم محلی ایلام) مرب ...

در این آزمایش بذور ارسالی از ایکاردا و یک رقم شاهد (رقم مرودشت ) برابر نقشه طرح کشت گردیدند و آمار برداری ها در تاریخ های مقرر انجام گردید و بر اساس نتایج بدست آمده از لحاظ میزان آلودگی اختلاف بین ارقام ارسالی و رقم مرودشت مشهود می باشد. ...

در این بررسی تعداد 204 لاین و رقم جو در قالب یک آزمایش خاص شامل ارقام و لاینهای شش ردیفه مناسب با شرایط آبیاری دریافتی از مرکز بین‌المللی ایکاردا در یک طرح مشاهده‌ای هر یک در دو خط 2/5 متری و بفاصله 30 سانتیمتر کشت گردید. در طول فصل زراعی از صفات مهم زراعی ارقام و لاین‌ها یادداشت‌برداری بعمل آمد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و مقایسه صفات زراعی لاین‌ها در ایستگاه گرگان با مواد مشابه خود در آزمایش واحد به نژادی جو کرج که این آزمایش عینا" اجرا شده بود تعداد 62 لاین و رقم برتر برای آز ...

متوسط بارندگی بلند مدت منطقه 259 میلی‌متر میباشد که امسال 163 میلی‌متر بارندگی سالیانه در مغان بود و این وضعیت باعث تشدید سختی منطقه گردید. از مواد موجود تنها مواد مقاومی که توانسته بودند سنبله‌هیا پرو بذر قابل قبولی تولید کنند انتخاب گردیدند. از 207 شماره نسل F3 در نهایت 44 شماره انتخاب شدند منشا این مواد همگی ایکاردا بود. ...

این طرح شامل 7 آزمایش بین‌المللی مقایسه عملکرد گندم دروم بشرح زیر بوده است : الف - آزمایشات مشاهده‌ای بدون تکرار شامل DON-FA, DON-HAA دریافتی از ایکاردا و IDSN دریافتی از سیمیت مکزیک جمعا با 471 لاین و رقم. لاینها و ارقام و سه آزمایش از طریق رسم نمودار با شاهد YAVAROS مقایسه شدند و با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و میزان عملکرد و مقاومت به بیماریها و پایداری عملکرد در سایر ایستگاهها و برتری نسبت به شاهد بترتیب 21 و 20 و 29 لاین و رقم مجموعا 70 شماره جهت آزمایشات مقدماتی انتخاب ...