عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجویان رشته‌های فنی ‌و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان شامل دانشگاه جندی شاپور دزفول، دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از کتابخانه و اینترنت دانشکده‌‌های محل تحصیل آنان انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی، پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه پژوهش ک ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اینترنت بر هویت ملی دانشجویان است. بدین منظور پس از مقدمه و ذکر اهمیت و اهداف و همچنین تعریف مفاهیم تحقیق، در فصل دوم ابتدا پیشینه تحقیق مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.در فصل سوم مجموعه ای از نظریات هم در زمینه نظریه های هویت و هم در زمینه نظریه های اینترنت، بطور تفکیک شده بررسی شد و سپس دو نظریه یعنی نظریه هویت اجتماعی تاجفل و نظریه کاشت و پرورش گرنبر به عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شد و بر اساس آن 17 فرضیه تدوین گردید. در روش تحقیق اساس کار ...

تحقیق حاضر به مطالعه پدیده اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در عصر ارتباطات می‌پردازد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه‌یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. در این تحقیق پس از بیان مسئله،اهمیت و ضرورت انجام تحقیق،اهداف و پیشینه ی تحقیق،پدیده ی اعتیاد اینترنتی به کمک دیدگاههای مختلف جامعه شناختی (نظریه های یادگیری،خرده فرهنگ ها، و مباد ...
نمایه ها:

اینترنت و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، همۀ فرآیندهای مورد نیاز برای اتخاذ، تدوین و انتقال دانش در به ویژه سازمان‌های علمی- آموزشی و پژوهشی را متأثر ساخته است. مجموع فرآیندهای سازمانی مورد نظر بخشی از سرمایه فکری در هر سازمان است. سرمایه فکری، به‏طور خلاصه، دارایی‌های نامرئی و غیرملموس سازمان است که برای رسیدن به اهداف سازمانی به‌کار گرفته می‌شود. در تحقیق حاضر (که بر اساس مطالعه پیمایشی، با حجم نمونۀ تحقیقی 310 نفر است) به بررسی اثر تکنولوژی اینترنتی بر سرمایه فکری د ...

در حال حاضر یکی از رسانه‌هایی که میزان قابل توجهی از افراد جامعه را متوجه خود ساخته، استفاده از اینترنت می باشد. در این بین، قشر نوجوان جامعه به سبب اقتضای سنی، علاقه بیشتری به این نوع از رسانه داشته، وقت بیشتری را صرف موضوع می نمایند. به سبب این امر، از یک سو خطر اعتیاد به اینترنت و دور شدن از مسیر اصلی زندگی و تحصیل وجود دارد و از طرفی دیگر، تاثیر پذیری حالات، تصورات، ادراکات و حتی سیستم عصبی نوجوانان از نوع خط دهی و ویژگی‌های این رسانه، افراد، خانواده ها و جامعه را تهدید م ...

اولین و بزرگترین عامل که در کار سازمان ها تغییر ایجاد کرده و خواهد کرد، اینترنت است. اینترنت با تغییراساسی روش عملکرد شرکتها، حرفه را زیر و رو می کند، این تغییرات به مراتب فراتر از تجارت الکترونیکی است،تغییر بنیادی در فرآیندها و فرهنگ سازمان می باشد. پیشرفت چشمگیر فن آوری اطلاعات و مزایای آن باعث می شود اطلاعات زیادی از طریق پایگاه عمومی داده ها مخصوصاً اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیمگیرندگان بتوانند به طور روز افزون از اطلاعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاد ...

امروزه در سراسر جهان، یکی از مولفه های مشروعیت سیاسی، میزان مشارکت مردم در امر سیاسی است. مشارکت سیاسی ترکیبی وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می کند و از بسیاری عوامل تاثیر می پذیرد. یکی از این عوامل رسانه های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به صورت خاص تر اینترنت است. جمعی از نظریه پردازان بیان می کنند که با پیدایش اینترنت این فرصت به افراد داده شده است که با حداقل تلاش و دشواری با دیگران ارتباط برقرار کنند و دانش و دیدگاه های خویش را برای طرف م ...

تحقیق حاضر در پی آن بوده است که تاثیر اینترنت را بر شکل گیری و رشد هویت بازاندیشانه نزد دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مورد بررسی قرار دهد .این تحقیق با استفاده از روش کمی پیمایش و با جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شده است . جامعه آماری تحقیق را کلیه دختران دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 89-90 تشکیل می دهند. نمونه گیری به شیوه سهمیه ای متناسب بر حسب مقطع و سال ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان بوده است . این تحقیق در راستای پاسخ به سوالاتی از قبیل زیر است : چه تفاوتی بین هویت فرهنگی کاربران و غیر کاربران اینترنت وجود دارد ؟ میزان استفاده و نحوه استفاده از اینترنت تا چه حد بر هویت فرهنگی کاربران اینترنت اثرگذار است ؟ در بخش نظری تحقیق به هویت و نظریات آن ، رسانه ها و نظریات مربوط بدان اشاره شده است . در این تحقیق از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه های مورد نظر توسط 384 نفر از ...