عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثر کشندگی ایمیداکلوپرید و بیماری‌زایی نماتودهای Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی زنبور برگ‌خوار رز (Arge ochropus) در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (دمای 2± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10± 70 و دوره نوری 8 : 16 ساعت (تاریکی : روشنایی)) تعیین شد. همچنین کاربرد توام دُزهای زیر کشنده ایمیداکلوپرید با غلظت‌های مختلفی از این دو نماتود روی لارو این آفت بررسی شد. براساس آزمون‌های زیست سنجی مقدار LCهای 10، 25، 30، 50 و 75 برای نماتود S. carpocapsa ...

بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین موریانه از لحاظ ایجاد خسارت اقتصادی در استان خوزستان گونه Microcerotermes diversus (Silvestri) می باشد. به طور کلی به دلیل زندگی مخفی موریانه های زیرزمینی تعیین و اجرای روش های موثر کنترل آن ها با مشکلاتی همراه بوده و بایستی بررسی دقیق صورت گیرد. در گذشته از حشره کش های کلره برای کنترل موریانه ها در سطح وسیع استفاده شده و بسیار موثر بوده است، اما این سموم در خاک پایدار هستند و پایداری آن ها مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است. نئونیکو ...

شته‌ی سبز هلو (Sulzer) Myzus persicae، یکی از مهم‌ترین آفات درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی در دنیا می‌باشد. این حشره همه‌جازی بوده و در اکثر نقاط دنیا از جمله در بسیاری از مناطق کشور ما انتشار دارد. شته‌ی سبز هلو طیف میزبانی وسیعی دارد و در بسیاری از مناطق می‌تواند به صورت آفت کلیدی در‌آید. روش‌های مختلفی برای کنترل این حشره وجود دارند که استفاده از آفت‌کش‌ها متداول‌ترین روش مهار آن است. در سال‌های گذشته استفاده‌ی بیش از حد مواد شیمیایی باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله آلود ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
زنجرک | 
خرما | 
آفت | 
 
سفیدبالک گلخانهWest. Trialeurodes vaporariorum یکی از آفات مهم محصولات زراعی و زینتی در سراسر جهان محسوب می‌شود. مشکلات ناشی از مصرف آفت‌کش‌ها موجب استفاده روزافزون از عوامل کنترل بیولوژیک مثل قارچ‌های بیمارگر حشرات شده که در مواردی کارایی آنها نیز بالا بوده است. بررسی حاضر با استفاده از قارچ‌های Beauveria bassiana، Lecanicillium muscarium و حشره کش ایمیداکلوپراید انجام گرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان کارایی قارچ‌های مذکور به همراه حشره‌کش ایمیداکلوپراید به صورت تل ...