عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه باورهای غیرمنطقی با کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان شهر ایلام بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 370 نفر (197مرد و 173زن) بودند که به روش تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای از جامعه سالمندان شهر ایلام انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (IBT)، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) و پرسشنامه کیفیت زندگی (36-SF) بودند. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار ...

یکی از مهمترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف کننده است. تحقیق در خصوص رفتار مصرف کننده غذا یکی از زمینه های مطالعاتی رفتار مصرف کننده می باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی میزان مصرف و عوامل موثر بر مصرف غذاهای محلی در شهر ایلام می باشد. حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 171 نفر برآورد شده است. که توسط پرسشنامه 185 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی کل پرسشنامه نیز برابر با 0.93 می باشد و روایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فشار روانی با تعارضات زناشویی در والدین داراي فرزند عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مقایسه آن با والدین دارای فرزند مرزی انجام شده است. به این منظور 120 آزمودنی که 60 نفر والدین کودکان عقب مانده و 60 نفر دیگر والدین کودکان مرزی بودند به صورت در دسترس در شهر ایلام انتخاب شدند. طرح پژوهش حاظر از نوع همبستگی می باشد. ابزارهای اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1379) و پرسشنامه منبع استرس فردریک (1983) بودند. نتایج تجزیه وتحلیل ...

این پژوهش با عنوان بررسی شیوع اختلالات رفتاری در بین تیپ های شخصیتی نوعA و B در بین دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام و با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در این دو تیپ شخصیتی و انواع آن صورت گرفت. ازبین تمام دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعداد 100نفر دختر و پسر هر کدام 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با شناسایی آنها و مراجعه به مدارسشان با معلمان آنها مصاحبه صورت گرفت و پرسشنامه راتر (فرم معلمان) بین معلمان توزیع شد و پرسشنامه ...

امروزه در جریان نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده که اغلب در مراکز شهری واقع شده اند، ارتقای کیفیت منظر شهری کمتر مد نظر قرار می گیرد. در حالی که پایین بودن کیفیت منظر شهری خود می تواند جزو مؤلفه های فرسودگی بافت محسوب شده، موجب ایجاد فشار روانی در شهروندان و نیز کاهش حس غرور شهروندی گردد. در این راستا در تحقیق حاضر ضمن در نظر گرفته شدن بافت فرسودۀ مرکز تجاری شهر ایلام به عنوان نمونه موردی، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای اهمیت و مؤلفه های کیفیت منظر را تعیین شد که این مؤلفه ...

به منظور بررسی روابط بین صفات فنولوژیک، مورفولوژیک ، عملکرد واجزای عملکرد آزمایشی با 12 ژنوتیپ عدس، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام تحت شرایط دیم با چهار تکرار در سال زراعی 88-87 اجرا گردید. تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ اکثر صفات غیر از تعداد روز از کاشت تا 50%غلاف دهی،تعداد روز از کاشت تا 50%رسیدگی،تعداد شاخه در بوته،تعداد غلاف در بوته وعملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت. باتوجه به مقایسات میا ...

مدیریت روستایی در ایران چند قرن سابقه دارد و دوران مختلفی را پشت سر گذاشته است که می توان آن را در یک تقسیم بندی کلی به چهار دوره تاریخی تقسیم کرد : قبل از انقلاب مشروطیت ، دوره مشروطیت تا اصلاحات ارضی ، پس از اصلاحات ارضی تا پیروزی انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی.به طور کلی در دوره های قبل از انقلاب اسلامی تفکرات مدیریت روستایی متکی بر دیدگاه حاکمان و حکومت ها و اعمال قوانین از سوی آنها بود اما دوره بعد از انقلاب اسلامی مدیریت بر محور بینش روستاییان استوار گردید ...

به منظور بررسي قدرت رقابتي برخي ژنوتيپ‌هاي لوبيا ( Phaseolus vulgaris L) با علف‌هاي هرز آزمايشي در سال زراعي 89-88 تحت شرايط طبيعي در مزرعه آموزشي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام اجرا شد. آزمايش به صورت کرت‌هاي خرد شده در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل وجين و عدم وجين علف‌هاي هرز در تمام دوره رشد به عنوان فاکتور اصلي و هشت رقم لوبيا (با تنوع در رسيدن) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. در آزمايش از پراکنش طبيعي علف‌هاي هرز استفاده گر ...

شهرداری ها به عنوان نخستین سطح حکومت از یک سو و درارتباط نزدیک و پیچیده و بدون واسطه با مردم از سویی دیگر همواره در طول تاریخ بویژه تاریخ معاصر نقش بسیار مهمی در رتق و فتق مسایل جاری مردم ایفا نموده اند. گستره وظایف و نوع وظایف محوله به شهرداری ها ایجاب می نماید که این سازمان ها از نظام قدرتمند مالی در همه ابعاد برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی به انجام برسانند در این بین شهرهای میانی بدلیل ماهیت خود در تکمیل زنجیره شهرها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به کلان شهر ...