عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان موضوع : نظم و انضباط لازمه انجام هر کاری است و بدون برقراری نظم وانضباط، جریان تعلیم و تربیت دچار اشکال می شود و حتی ممکن است متوقف گردد. هدف تحقیق : هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود مسایل تربیتی و انضباطی دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران و مربیان پرورشی استان ایلام در سال تحصیلی 90-89 است. روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و مربیان پرورشی مقطع راهنمایی استان ایلام که تعداد دبیران 112 ...

چکیده جنس Cyprinion از خانواده Cyprinidae تنها در آسیا پراکنش دارد. این جنس دارای نه گونه است که از بین آنها، پنج گونه در ایران گزارش شده است. گونه‌ی C. kais، C. macrostomum و C. tenuiradius در حوضه‌ رودخانه‌های کرخه و کـارون، گزارش شده‌اند. بنابر گزارش‌های مختلف، وضعیت آرایه‌شناختی آنها در ابهام است. در این مطالعه تعداد 282 نمونه C. macrostomum و 24 نمونه C. kais با استفاده از تور پره، تور پرتابی (اندازه چشمه cm 2 فاصله گره تا گره مجاور) و الکتروشوکر از رودخانه‌های حوضه کرخ ...

رشد روزافزون تحولات سریع و شگرف دنیای کنونی مستلزم کسب دانش اطلاعات ، مهارتها و توانمندیهای لازم ومناسب است .مهارت ایجاد ارتباط موثر و کارآمد یکـــی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط موثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارتهای ارتباطی آنان بوده اس ...

پژوهش حاضر با عنوان برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی ( تغذیه، دوران قاعدگی) در دبیرستانهای دخترانه استان ایلام انجام گردیده است. در این پژوهش از روش تحقیق زمینه یابی و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، سپس پرسشنامه 46 گویه ای محقق ساخته با طیف 2 تا 6 گزینه ای بر روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آماراستنباطی( t تک گروهی، خی دو و کروسکال - والیس ) استفاده گردید. ...