عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 243

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مرحله اول طرح سرشماری اقتصادی - اجتماعی عشایر کوچیده ایران که بمنظور تهیه مقدمات سرشماری عشایر کشوربعمل آمد،کلیه رده های ایلی تاسطح کوچکترین رده شناسایی گردیده ،بدین ترتیب ساختارایلی عشایر محل ییلاق وقشلاق و سیر کوچ آنها مشخص گردیده در مرحله دوم طرح سرشماری اقتصای اجتماعی عشایر کوچیده ایران به کلیه خانوارهای عشایری مراجعه اطلاعات مربوط به موقعیت ییلاق و قشلاق،تاریخ و مسیر کوچ آنها،تعداد خانوار دارای ساختمان در ییلاق و قشلاق اراضی و تولید محصولات کشاورزی تعداد انواع دام ،هر ...

بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی عشایر استان برحسب تیره و طایفه . ...

دراین بررسی که چهارچوب طرح کلی بررسی مساکن سنتی عشایر ایران انجام گرفته در مورد چگونگی مساکن سنتی عشایر منطقه سبلان و ابعاد مختلف زیست محیطی آنان مطالعه شده است . ...

این تحقیق درباره اسکان و در محدوده استان فارس میباشد.تناسب ساختار دستگاههای اجرایی کشور با جوامع شهری و روستایی و ناهمگونی با شرایط و وضعیت زندگی عشایر، سختی کار برای عشایر، صعویت مناطق عشایری محدودیتهای فراوان در این مناطق، شیوه خاص زندگی کوچ‌نشینی، شناخت کمتر از عشایر نسبت به دیگر جوامع و ... و بدیع بودن استراتژی اسکان نیازمند سازماندهی مناسب برای محقق شدن اهداف اسکان میباشد که در این مقوله بدان می‌پردازیم. ...

در سال 1367 سازمان برنامه و بودجه، به مطالعه جامع عشایر خوزستان پرداخت . هدف این بود که مطالعه‌ای توصیفی درباره ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فعالیتهای خدماتی برای عشایر خوزستان صورت پذیرد تا مطالعه‌ای زمینه‌ای برای خط مشی‌ها و تصمیم‌گیریهای بعدی و بویژه اسکان عشایر، فراهم گردد. تحقیق حاضر به مطالعه ساختار اجتماعی عشایر کوچرو در سال 1367 و 1368 پرداخت . بخش عمده‌ای از این عشایر کوچرو، در فصل‌های پاییز و زمستان به خوزستان می‌آیند و عشایر عرب ، گرابن که مدتهاست عمدتا اسکان گزیده‌اند ...

جامعه ایران مرکب از شهرنشینان روستائیان و عشایر کوچیده می باشد.بعدازانقلاب اسلامی اقدامات نسبتا" زیاد وایثارگرانه ای درجهت حفظ وحراست زندگی و هویت اجتماعی عشایر و رفع تبعیض‌ها ومحرومیتهای آنها بعمل آمده است ،ازآنجاکه هرگونه برنامه ریزی درجهت توسعه اقتصادی زندگی عشایر نیاز به آمار واطلاعات از جامعه عشایری دارد.درتابستان سال 1364 مرحله اول طرح سرشماری اقتصادی اجتماعی عشایر کوچیده ایران با هدف شناسایی رده های ایلی با همکاری کارشناسان و کمک کارشناس مرکز آمارایران وسازمان برنامه و ...

زمینه‌های مورد بررسی در این طرح عبارتند از : گرایشات و تمایلات عشایر نسبت به دو پدیده کوچ و اسکان جمعیت و نیروی اشتغال - قلمرو جغرافیائی و الگوی کوچ . اهداف کلی طرح عبارتند از : شناخت و بررسی وضعیت موجود ساختار اجتماعی و نظام کوچروی عشایر شناخت مشکلات تنگناهای موجود در ساختار اجتماعی پیشنهاد طرق و شاخصهائی که از آن طریق بتوان به تقویت و اصلاح نظام کوچگری و اسکان هدایت شده در جهت بهبود وضع زندگی و توانبخشی همه جانبه دست یافت . ...

هدف پژوهش بررسی چگونگی جذب عشایر تحصیلکرده به بازار کار است . جامعه آماری 1605 نفر از 9 استان کشور با توجه به شناخت از مسائل خاص عشایری در استانهای کشور است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثر عشایر تحصیلکرده شاغل، دیپلمه‌هایی هستند که در مناطق شهری و یا روستایی (به دور از بافت زندگی ایلی) زندگی می‌کنند ولی شغل ایشان به جامعه عشایری تا حد زیادی، خدمات مختلف ارائه می‌دهد. لذا ادامه تحصیل عشایر، گرچه ممکن است موجب جدایی ایش ...

استان همدان دارای چند تیپ مختلف عشایر کوچرو، نیمه کوچرو، شیوه، مبتنی بر رمه‌گردانی و اسکان یافته است . در حال حاضر با توجه به محدودیت ظرفیت مراتع و محرومیت و آسیب‌پذیر بودن این قشر از جماعت تولیدکننده نظام دامداری دچار چگونگی شده و تحولاتی در زمینه اقتصادی اجتماعی رخ داده است تا جائیکه باید گفت آیا فروپاشی نظام عشایری اجتناب‌ناپذیر است ؟ یا خیر. از سوی دیگر استعدادهایی در استان وجود دارد که می‌توان با توجه به سیستهای مختلف کوچ، رمه‌گردانی و اسکان برای عشایر بکتر گرفت که این ط ...