عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه درمزرعه یکصدهکتاری دکترنخجوانی با اشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد با نتیجه گیری ازتجزیه های خاک وترسیم منحنیهای مربوطه وشناخت دقیق وضع حاصلخیزی خاک برنامه ها واولویتهای تحقیقاتی درزمینه تغذیه گیاهی مشخص خواهدشد ...

بمنظورتعیین نیاز کودی سویارقم ویلیامز که رقمی است اصلاح شده وازکمیت وکیفیت مطلوب برخوردارمیباشد طرحی بااستفاده ازروش آماری بلوکهای کامل تصادفی باسه سطح فسفرو سه سطح پتاس ،توام بامصرف وبدون مصرف ازت جمعا در 18تیمار وسه تکرار بمدت سه سال در مزرعه تحقیقاتی دکتر نخجوانی اجرا میگردد.شمای طرح عبارت از: N0 P0 K0 N30 X P60 X K45 کرت آزمایشی P120 K90 = 18x3=54 ...

بمنظور تعیین فرمول کودی مناسب برای گوجه فرنگی رقم ردکلاد درمنطقه طرحی بااستفاده ازروش آماری بلوکهای کامل تصادفی باچهارسطح ازت چهارسطح فسفر(بامصرف پتاسیم وکود حیوانی بطور یکنواخت ) درسه تکراربمدت دوسال درمزرعه تحقیقاتی دکترنخجوانی بمورد اجراگذاشته میشودشمای طرح عبارتست ازN0 P0 K100 : 57 کرت 3 = تکرار 19 تیمار N60 x P60 + N120P90 = N120 P90 M20 N180 P120 ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...