عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درسطح 100 هکتار ازاراضی ایستگاه شاوور نمونه های خاک تهیه و پس‌ازانجام تجزیه های لازم نسبت بانتقال اطلاعات بدست آمده بر روی نقشه های ذیربط اقدام خواهد گردید. ...

درسطح 100 هکتارازاراضی ایستگاه شاوور نمونه های خاک تهیه و پس‌ازانجام تجزیه های لازم نسبت به انتقال اطلاعات بدست آمده برروی نقشه های ذیربط اقدام خواهدگردید ...

طرح با 19 تیمار و 4 تکرار در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه شاوور اهواز اجرا و براساس نتایج بدست آمده از محاسبات آماری بهترین عملکرد دانه از مصرف 700 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار به روش نواری بدست آمده است که معادل 7378 کیلوگم در هکتار می‌باشد و تیمار بعدی که مصرف 250 کیلوگرم عملکرد دانه در هکتار داشته است که اندکی کمتر از تیمار قبلی ولی در یک گروه قرار می‌گیرند و نسبت به تیمار شاهد ...

طرح در قالب اسپلیت پلات با 18 تیمار اصلی و سه تیمار اضافی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شاوور اهواز انجام شده میزان فسفر برای تمام کرتها یکسان و برابر 150 کیلوگرم P2O5 در هکتار خواهد بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات شاوور در یک طرح اسپلیت پلات با 20 تیمار کودی و با دو روش جامد و محلول انجام گرفته است . تیمارهای کودی اعمال و آبیاریهای ضروری انجام گرفته کود سرک ، مبارزه با علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ و نمونه‌برداری خاک و گیاه انجام گرفته و آزمایش مراحل داشت را می‌گذراند و ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...