عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برروی نقشه جغرافیائی ایستگاه شبکه بندی انجام وروی نقشه شبکه بندی شده ازمحل‌ایستگاه نمونه خاک تهیه وفاکتورهای موثردرحاصلخیزی - خاک تجزیه ووضعیت حاصلخیزی خاک ایستگاه مشخص ونسبت به تهیه نقشه مربوطه اقدام خواهدشد. ...

برروی نقشه جغرافیائی ایستگاه شبکه بندی انجام ،و روی نقشه شبکه بندی شده ازمحل ایستگاه نمونه خاک تهیه وفاکتورهای موثر درحاصلخیزی خاک تجزیه و وضعیت حاصلخیزی خاک ایستگاه مشخص و نسبت به تهیه نقشه مربوطه اقدام خواهدشد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...