عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین عوامل موثر بر حیات انسان عناصر اقلیمی می باشد. از جمله این عناصر، بارش سنگین است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر جوامع انسانی تأثیر می گذارد. در این مطالعه به تحلیل زمانی و مکانی بارش سنگین در کشور پرداخته شده است. جهت انجام این کار از شاخص میزان تجمع آب در سطح زمین که همان میزان بارش است، استفاده شد. ابتدا از 131 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی کشور با دوره آماری 40 سال استفاده شده است، که به علت وجود بیش از حد آمار مفقوده در بعضی ایستگاهها تنها 44 ایستگاه ...

کشاورزی، شاخه‌ای از فعالیت‌های بشر است که به شدت تحت تأثیر ویژگی‌های اقلیمی و آب و هوائی قرار دارد. این مطالعه با هدف پهنه‌بندی اقلیمی-کشاورزی کشور برای گندم دیم، و بررسی وجود یا عدم وجود روند بارش موثر در اقالیم کشاورزی مختلف اجرا شد. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه در دو گروه کلی 1) اکولوژی گیاه گندم و 2) اطلاعات درازمدت هواشناسی در ایستگاه‌های سینوپتیک گردآوری شد. با استفاده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA)، موثرترین پارامترها به‌منظور پهنه-بندی اقلیمی-کشاورزی گندم ...

مجموعه داده های بارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی استان سیستان و بلوچستان در این تحقیق مشتمل بر ایستگاه های 145 گانه باران سنجی ، اقلیم شناسی و ایستگاه سینوپتیک است، که از تمام داده های بارش این ایستگاه ها برای پهنه بندی بارشی ودستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه برای یک دوره 20 ساله در قالب مجموع بارش های ماهانه استفاده شده است. تمامی داده های مورد استفاده از واحد آمار مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان سیستان و بلوچستان اخذشد. مجموع میانگین بارش ماهانه به مدت 20 سال در ر ...

طبقه بندی روشی است که در آن هر نمونه در یک طبقه از پیش تعیین شده قرار می گیرد. در واقع در روش طبقه بندی، با استفاده از یک سری اطلاعات اولیه، نمونه ها به دسته های خاصی نسبت داده می شوند. دسته بندی نمودن پایگاه اطلاعات بزرگ نظیر ایستگاه های هواشناسی، در روش های مدل سازی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. زیرا با استفاده از این روش ها می توان حجم زیادی از اطلاعات را با اختصاص به چند دسته متجانس کوچکتر به راحتی بررسی کرد. به علاوه این روش می تواند کمک شایانی به گسترش اطلاعات نقطه ...

افزایش چگالی گازهای گلخانه ای و گسترش صنایع جا پای پر رنگی در دگرگونی اقلیمی دارد. از جمله روشهای برآورد اندازه دگرگونی های اقلیمی، به کارگیری مدلهای گردش عمومی جو (GCM) می باشد. از آنجا که خروجی این مدلها نشانگر چگونگی اقلیم در یک پهنه گسترده جغرافیایی است، نیاز به کوچک مقیاس کردن آنها برای بکارگیری در گستره های محلی و حوزه های آبخیز می باشد. از جمله روشهای کوچک مقیاس کردن خروجی های این مدلها، کاربرد روشهای آماری می باشد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در اینجا ...

خشکسالی پدیده اقلیمی است و در واقع بخشی از اقلیم یک منطقه محسوب می شود. خشکسالی به عنوان پدیده‌ای خزنده شناخته شده است، زیرا اغلب، تاثیر آن در یک دوره زمانی مشخص و به کندی ظاهر می‌شود، به همین دلیل تعیین زمان شروع و خاتمه آن مشکل و در نتیجه برنامه‌ریزی جهت کاهش خسارت‌های ناشی از آن نیز پیچیده است. در این پژوهش وضعیت خشکسالی اقلیمی در سطح حوضه آبریز امیرکبیر که حدود33 درصد از منابع آب شرب تهران را تامین می کند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است برای انجام این تحقیق از آمار سا ...

در ایران کارهای پراکنده ای درمورد تحلیل نقطه ای رگبارها ، شامل: رسم منحنی های شدت – مدت (ID) -استخراج دسته منحنی های شدت – مدت – فراوانی (IDF) صورت پذیرفته است اما تمام مطالعات انجام شده ،خصوصیات بارش درمحل ایستگاه باران سنج ثبات را بیان میکند و هیچگونه توضیحی درمورد شدت بارش درسطح و توزیع زمانی آن ،ارائه نمیدهد. علاوه بر منحنی های IDF ،هیدرولوژیستها برای رگبارهای یک حوزه آبریز دسته منحنی های ارتفاع - مساحت –تداوم (DAD) را نیز مد نظر قرار میدهند این اطلاعات بطور معمول بصورت ا ...

تهران‌يک ابر شهر و پایتخت ایران است، بامساحت 700 کیلومتر مربع كه کوه‌ها از شمال و شرق آن را احاطه کرده‌اند. رشد جمعیت و شهرسازی و توسعه‌ی صنعتی این شهر را با مشکل آلودگی هوا مواجه کرده است. تهران دارای چهار فصل همراه با متوسط بارندگی سالانه‌ي 210 میلیمتر است. دمای میانگین سالانه 17 درجه سانتی‌گراد و دمای بیشینه‌ی 39 درجه در تابستان و کمینه‌ی 6- درجه در زمستان می‌باشد. براساس اطلاعاتی که شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران جمع آوری کرده تهران‌يکی از آلوده‌ترین شهر‌های جهان است. ...

میکروکلیمای شهر تحت کنترل شدید فعالیتهای انسانی قرار دارد و یکی از روشن ترین اثرات آن پدیده جزیره گرمایی شهری است که امروزه در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر جهان از جمله ایران به یک معضل زیست محیطی(افزایش دما و آلودگی هوا) تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توزیع حرارت در شهر یزد و حومه و همچنین مطالعه نیمرخ دمای خاک آن است که در راستای این هدف ایستگاههای یزد در غرب و مرکز پژوهشی در جنوب غرب واقع در شهر یزد به عنوان مهمترین ناحیه مطالعاتی و ایستگاههای اشکذر در شمال و محم ...