عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همگام به تهیه صدها رقم سویا ، نیاز به تعیین ویژگیهای دقیق هر رقم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . به همین منظور ، 21 رقم سویا ‏‎Glycine max L.‎‏ با استفاده از الکتروفروز پروتئین های ذخیره و ایزوزیم بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این بررسی الگوهای نواری پروتئین کل بذر با وزن ملکولی بالا مطالعه شد . همچنین از الکترفورزژل نشاسته برای مطالعه دو سیستم آنزیمی استراز و گلوتامات اکسالات ترانس آمیناز استفاده گردید. ضمن اینکه زیموگرام ها منومورف بود ، الگوی نواری پروتئین ذخیره بذر ارقا ...
نمایه ها:
سویا | 

جهت مطالعه تنوع ژنتیکی علف باغ‌های (Dactylis glomerata) منطقه آذربایجان 5 جمعیت از نقاط مختلف شامل تبریز، اهر، سراب ، اردبیل و سبلان جمع‌آوری گردید. چون استفاده از عصاره خام بوته‌های علف باغ به دلیل وجود مواد مخرب آنزیم، منجر به بروز نوارهای بدون ابهام ایزوزیمی نگردید، روش‌های مختلف استخراج پروتئین‌ها مورد آزمایش قرار گرفت و محلول استخراج متشکل از تریس 1/22 گرم، ساکارز 6/8 گرم، پلی اتیلن گلیکول 4 میلی‌گرم آب مقطر 100 میلی لیتر و -2 مرکاپتواتانول 0/001 انتخاب و سپس با استفاده ...

در این بررسی ارتباط الگوهای نواربندی حاصل از تجزیه الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و ایزوزیم‌های استراز آفتابگردان با صفات کمی مرتبط با عملکرد در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . مواد گیاهی از 11 تودهء آزاد گرده افشان و 5 هیبرید با منشا مختلف تشکیل شده بود. کشت در نیمه اول اردیبهشت سال 1375، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و به فواصل 65 x 25 سانتیمتر انجام گرفت . در مراحل مختلف رشد 23 صفت از جمله تاریخ‌های گلدهی و رسیدگی، طول مدت گلدهی و ...

جهت مطالعه تنواع ژنتیکی علف باغ‌های (Dactylis glomerata) منطقه آذربایجان 5 جمعیت از نقاط مختلف شامل تبریز، اهر، سراب ، اردبیل و سبلان جمع‌آوری گردید. چون استفاده از عصاره خام بوته‌های علف باغ بدلیل وجود مواد مخرب آنزیم، منجر به بروز نوارهای بدون ابهام ایزوزیمی نگردید. روش‌های مختلف استخراج پروتئین‌ها مورد آزمایش قرار گرفت و محلول استخراج متشکل از تریس 1/22 گرم، ساکارز 6/8 گرم، پلی اتیلن گلیکول 4 میلی‌گرم آب مقطر 100 میلی‌لیتر و 2 - مرکاپتواتانول 0/001 انتخاب و سپس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالعات ایزوزیمی پس از آنکه در دهه هفتاد میلادی در مطالعات تاکسونومی گیاهی توجه زیادی را به خود معطوف نمود با پیشرفت تکنیکهای دیگر زیست شناسی ملکولی در سطح ‏‎DNA‎‏ محبوبیت خود را از دست داد. تا اینکه در سالهای اخیر با آشنایی با کاربرد آنها، در جنبه های زیست محیطی، دینامیک جمعیت و حفاظت محیط زیست ، استفاده از آنها کاربرد زیادی پیدا کرده است. هدف از این تحقیق ، بررسی تنوع ایزوزیمی در جمعیتهای مختلف گونه ‏‎Astragalus submitis‎‏ است که از لحاظ تاکسونومی گیاهی دارای مشکلات فراوان ...

زعفران گیاهی زینتی و دارای کاربردهای وسیع اقتصادی ، دارویی و غذایی از تیره زنبق است که می تواند یک دوره خشک را به شکل بنه در زیر خاک و در حالت رکود بگذارند . در ایران علاوه برگونه مزروعی 8 گونه وحشی زعفران وجود دارد . پژوهش حاضر با جمع آوری 33 جمعیت گونه های فوق و باهدف تعیین روابط تبارزایشی آنها انجام گرفته است .در گام اول تنوع ژنتیکی میان گونه ها و جمعیتهای گوناگون زعفران با استخراج عصاره پروتئینی بنه در زمان شکوفایی گلها و بررسی فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ، اس ...