عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از مفهوم ایران زمین، استنباط (Concept)عمومی و پایبندی به اصول و باورها پیرامون فرهنگ، اندیشه ی سیاسی و جغرافیای ایران در طول تاریخ است که گاه در عرصه ی واقعیت، مانند دوره ی باستان، و گاه در عرصه ی مفاهیم و ادراکات (Concept)ایرانیان در بخش اعظم دوره ی اسلامی، حضور و نمود یافته است. در پژوهش حاضر شکل گیری مفهوم ایران زمین و مولفه های آن در دوره ی باستان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن توجه به استمرار آن در اندیشه ی ایرانیان طی دوره ی اسلامی؛ به چگونگی و علل و عوامل بازیا ...

منظومه‌های حماسی و پهلوانی‌ کُردی که اغلب زیر نام شاهنامه‌ی کُردی شناخته شده‌اند، منظومه‌هایی هستند که ریشه در اسطوره داشته و دربردارند‌ه‌ی باورها و پنداشته‌های جمعی ملّت کُرد از بن تاریخ تاکنون می‌باشند. پایان‌نامه‌ی حاضر سعی در مقایسه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی و شاهنامه‌ی کُردی (تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان) از نظر محتوا دارد و گاه در حد مجال و توان به مقایسه‌ی جنبه‌های زبانی و ادبی نیز پرداخته است. روش تحقيق در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای بوده و مطالب آن با تهیه‌ی ...