عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت انجام گرفته است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه کارگران که تعداد آنها 480 نفرمردبوده است که شامل گروه های مختلف: مکانیک، الکتریک، فرمان و جلوبندی، کارشناس فنی ومدیران انتخاب شده است. حجم نمونه شامل 214 ازکارگران و مدیران که برحسب جدول کرجسی و مورگان تعیین شدو به صورت طبقه ای نسبتی تصادفی انتخاب شده است. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته ...

این پژوهش با هدف شناخت اثر هوش معنوی مدیران شرکت ایران خودرودیزل برمدیریت فروش شرکت انجام شده است . پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – پیمایشی می‌باشد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران ، روسای ادارات کل ، روسای ادارات وهمچنین کارشناسان حوزه فروش شرکت می‌باشند و نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران با خطای 5 درصد از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ، مطالعه کتابخانه‌ای و دو پرسشنامه (که پژوهشگر از روی پرسشنامه‌های ...

امروزه بشر بر این امر معترف است که دانش جزء جدایی ناپذیر زندگی در تمامی ارکان است. از این‌رو سازمان‌ها باید در جهت کسب، اشاعه و اجرای صحیح دانش‌های داخلی و خارجی در جهت منافع سازمان خود کوشش نمایند. یکی از این دستاوردهای دانش نوآوری است. ارتباط نزدیک این دو باعث می‌شود تا سازمان به استفاده از دانش برای رسیدن به نوآوری بهره گیرد. دنیای حریص امروز نیازمند ایده‌های جدید و نوآوری در عرصه‌های گوناگون است تا به عملکرد برتر و بهتر نسبت به همترازان و رقبای خود دست یابد و به این طریق ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی نیازهای آموزشی کارگران شرکت گواه ایران خودرو دیزل انجام گرفته است جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه ی کارگران که تعداد آنها 400 نفر مرد بوده است که شامل گروه های مختلفی از جمله مکانیک، الکتریک ، فرمان و جلو بندی ، کارشناس فنی انتخاب شده است حجم نمونه شامل 196 نفر از کارگرانی است که بر حسب جدول مرگان تعیین شد و به صورت طبقه ای نسبتی تصادفی انتخاب شده است جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته که به وسیله استاد و مشاور و کارشناسان و خبرگان ا ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت‌های نرم مدیریت دانش (تسهیم و خلق دانش) در شرکت ایران خودرو دیزل انجام شده است . پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – پیمایشی می‌باشد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران ، روسای ادارات کل ، روسای ادارات و کارشناسان شرکت می‌باشند و نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران با خطای 5 درصد از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ، مطالعه کتابخانه‌ای و دو پرسشنامه (که پژوهشگر از ...

دغدغه امروز مديران شركت ها اجراي مطلوب استراتژي هايي است كه به خوبي تدوين شده باشند؛ در محافل آكادميك نيز، اغلب اوقات نقطه تمركز و تاكيد در فرايند مديريت استراتژيك، مرحله تدوين استراتژي بوده و كمتر در مورد اجراي استراتژي بحث شده است. باید به افکار استراتژیک جامه عمل پوشانید. تدوین استراتژی به تنهایی متضمن موفقیت شرکت نخواهد شد و تا زمانی که این استراتژی ها به اجرا در نیایند، هیچ تاثیری در موفقیت و بقای سازمان نخواهند داشت. در هر صورت کمتر از10% استراتژی های تدوین شده، به طور ...

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه‌ی مولفه ‌های محیط خانواده در زوج ‌هایی با بافت (مذهبی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همسان و ناهمسان‌ می باشد. در این پژوهش با توجه به نظریه ی همسان همسری نژادی ساروخانی، دیدگاه آذربایجانی و بیابانگرد در مورد ازدواج افرادی که در طول و عرض جغرافیایی یکسانی زندگی می کنند، یکی از عوامل طبقه بندی زوجین به دو گروه همسان و ناهمسان، عامل قومیت در نظر گرفته شد. همچنین به دلیل مسلمان بودن تمام افراد گروه نمونه ی مورد بررسی از جهت گیری مذهبی درونی و برونی ...

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری 200 نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که نقش بسیار مهمتری را نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان مفهوم سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ها و ارتباطات اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزشی اشاره دارد، و با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه ها ...