عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موثرترین راه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و انتقال دانش و تکنولوژی روز از طریق تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مشترک با مشارکت شرکت های خارجی و یا داخلی توانمند می باشد. هدف تحقیق شناسایی، انتخاب و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک در شرکت ایرانسل می باشد. در این پایان نامه از طریق مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده توسط محققین داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین و صاحب‌نظران و همچنین بررسی شرکت‌ ایرانسل، عوامل متعددی شناسای ...

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بین شرکت همراه اول و ایرانسل انجام گرفته است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - پیمایشی و مقایسه ای می باشد.جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر زاهدان هستندکه از خدمات الکترونیکی ارتباط با مشتری شرکت های همراه اول و ایرانسل استفاده می کنند .در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. چون حجم جامعه آماری زیاد (نامحدود) است از فرمول ریاضی برای محاسبه حجم نمونه استفاده ...

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي روابط ميان كيفيت خدمات، ارزش ادراك شده، رضايت مشتري و وفاداري از منظر مشترکین ايرانسل مي باشد. بدين منظور پس از جمع‌آوري داده‌هاي لازم از طريق پرسشنامه از مشتركين ايرانسل در استان آذربايجان غربي، ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عوامل متغیرهای مستقل و وابسته و سپس برای تعیین روایی هر کدام از سازه‌ها و همچنین تعیین ابعاد كيفيت خدمات، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. سپس براي تجزيه و تحليل داده‌ها‌ي گردآوري شده از مدل يابي معادله ساختاري( ...

امروزه در دنیای مدرن، تقریباً تمام افراد در معرض تبلیغات و دیگر فعالیت های ارتباطی قرار می گیرند. نقش و اهمیت تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات در تجارت و بازاریابی رشد فزاینده ای داشته است و به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. تأثیر تبلیغات بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری نیز، یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. لذا هدف از تحقیق حاضر این است که میزان تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت را ب ...

ضرورت حضور قدرتمند در ذهن مشتریان، در صنعت ارتباطات سیار کاملاً آشکار است. اهمیت این مفهوم، با ورود اپراتورهای خصوصی (نظیر ایرانسل) به عرصه صنعت ارتباطات سیار، نیز نمایان شده است. هدف از این تحقیق، مقایسه ارزش ویژه برند در دو اپراتور ایرانسل و همراه اول از دیدگاه مشترکین تهرانی این دو اپراتور می باشد. همچنین این رویکرد از آن جهت مهم می باشد که امروزه، معیارهای عینی و دقیق کمتری به منظور سنجش جایگاه رقابتی خدمات در بازار به دلیل ذات ناپایدار و ناملموس آنها وجود دارد. در این ...

هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چند ملیتی در توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه کشور می‌باشد که با رویکرد پیمایش و با تاکید بر مطالعه موردی شرکت ایرانسل به عنوان یکی از مهمترین سرمایه گذاری‌های خارجی کشور در طول دهه اخیر، انجام شده است. بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان در مورد تاثیر ورود شرکت ایرانسل بر صنعت اپراتور تلفن همراه کشور، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی در این تحقیق، تاثیر انواع مکانیزم‌ ...

امروزه در بسیاری از سازمانها، طرح های برون سپاری و واگذاری فعالیت ها با هدف تمرکز بر قابلیت های پایه ای، کوچک سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف سازی هزینه ها پیگیری می گردد. از طرفی با مطرح شدن فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی موفقیت، سازمانها با تمرکز بر این فعالیتها، تلاش در کسب مزیت رقابتی بین رقبا را دارند و فعالیتهای این حوزه یکی از پرطرفدارترین فعالیت هایی است که سازمانها اقدام به برون سپاری آن می نمایند. در کشور ما هم برون سپاری پروژه های فناوری اطلاع ...

سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها در حد اکثر کردن توانایی شان در عملکرد متقابل با مشتریانشان کمک می کنند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در رضایت و وفاداری مشتری: مطالعه موردی شرکت مخابراتی ایرانسل، پرداخته است. این پزوهش با اهداف بررسی تاثیر ابعاد هفتگانه مدیریت ار تباط با مشتری (پاسخگویی، ارتباطات، دسترسی، تواضع، شایستگی، درک و شناخت مشتری، چرخه مدیریت ارتباط با مشتری) بر رصایت و وفاداری مشتریان شرکت انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ...

این پژوهش به بررسی مقایسه ای رضایت مشترکان از خدمات اپراتورهای تلفن همراه (شرکت همراه اول و ایرانسل) در دانشگاههای دولتی شهر تهران پرداخته است. در بخش مبانی نظری، مفاهیم و تعاریف مربوط به بازاریابی، خدمات، مشتری مداری ، رضایت و مدلهای اندازه گیری رضایت و در بخش مفاهیم عملی تحقیقات پیشین در رابطه با رضایت در ایران و جهان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران هستند که از خدمات تلفن همراه استفاده می کنند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان ...