عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایدئولوژی ها باورهای بنیادی گروه ها و اعضایشان هستند. آن ها از این نظر بنیادی هستند که روی تمام باورهای دیگر اعضای گروه تاثیر میگذارند. با مشاهده ی شیوع ایدئولوژی های ضد اسلامی در متن جهانی کنونی، هدف تحقیق کنونی مطالعه ی این مساله بود که آیا، و به چه طریقی، ایدئولوژی ها در فرهنگ های لغت نمایان میشوند. تعاریف، مثال ها، و تصاویر مربوط به واژه های مربوط به دین در سه فرهنگ لغت تک زبانه ی انگلیسی تهیه شده برای زبان آموزان سطح پیشرفته از نظر ایدئولوژیک و معناشناسی برای پی بردن به ...

التوسر تاثیر بسیاری بر ادبیات و نقد مدرن و پست مدرن، مکتب انتقادی و سایر نحله های نقدی داشته است. نظرات تاثیر گذار او در زمینه "ایدئولوژی" نقطه عطفی در حوزه این مفهوم میباشد که به نوبه خوب سایر حوزه های فکری را تحت تاثیر قرار داد. در این مقاله تمرکز اصلی بر مفهوم "خوانش سیمپتماتیک" میباشد که او ان را ایجاد کرد و شاگرد او پیر ماشری ان را در کتاب خود با نام "نظریه تولید ادبی" ان را به طور کامل در حوزه نقد ادبی بسط داد. در تحقیق حاضر رویکرد یاد شده بر سه اثر نمایشی از سه نمایشنا ...

هدف از این مقاله بررسی برنامه درسی چند فرهنگی از منظر ایدئولوژی ها (نظریه ها) برنامه درسی است. در راستای تحقق این هدف، چهار ایدئولوژی (نظریه) برنامه درسی، علمی تخصصی، کارایی اجتماعی، دانش آموز محور و بازسازی گرایی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و این نتیجه حاصل آمد که مربیان هر چهار ایدئولوژی معتقدند که دانش آموزان متعلق به محیط های فرهنگی مختلف با یادگیری و دانش، از منظر زمینه های دانشی متفاوتی برخورد می کنند. و طرفداران هر چهار ایدئولوژی این نکته را می پذیرند که تفاوت های م ...

همانطور که عنوان کتاب، «ایدئولوژی، فرهنگ و ترجمه»، نشان می دهد ترجمه نقش بسیار مهم و ریشه ای در ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر دارد. منظور از ترجمه در این مبحث تنها تغییرات واژگانی از یک زبان به دیگری جهت ابراز مفاهیم خاص نیست بلکه منظور تاثیرات عمیق ترجمه در جامعه، فرهنگ، رفتارهای مردم و مانند آن است. آیا میان ایدئولوژی، فرهنگ و ترجمه رابطه ای وجود دارد؟ اگر آری، این رابطه چگونه است؟ تاثیر هریک بر دیگری چیست؟ مسلما تفکر عوام بر این است که ترجمه در هنگام ظهور در یک جامعه از فی ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

حضور ایدئولوژی‌ در متن، به‌ویژه متن‌های آفریده‌شده برای مخاطبان کم‌سال، ضرورت بررسی متون را بیش از پیش آشکار می‌کند و در این میان، بررسی ایدئولوژی‌های پنهان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این ایدئولوژی‌ها تأثیری ژرف‌تر بر خواننده می‌گذارند و ممکن است در جامعه، به‌عنوان ارزش و هنجار شناخته شوند و ارائه‌ی آن‌ها در متن به منزله‌ی نوعی مشروعیت‌بخشی به آن‌ها تلقی شود. یکی از ابزارهای پنهان‌‌کردن ایدئولوژی، زبان و فن‌ها و شگردهای زیبایی‌شناختی موجود در آن است. همچنین این مسئله بارها توسط ...

ارتباط بین برنامه ریزی شهری و ایدئولوژی از مهم ترین رویکردها در قلمرو نظریه پردازی و مدیریت شهری است. برنامه ریزی شهری به عنوان یک علم، و ساختار کالبدی به عنوان یکی از عناصر این علم، و ایدئولوژی به عنوان متغیر تاثیرگذار بر دانش مذکور امروزه به رویکرد مطرح محافل، صاحبنظران و نظریه پردازان و منتقدان معماری و شهرسازی تبدیل شده است. اما در این بین آنچه که موجب تدوین این پایان نامه شده است پاسخ به این چنین سوالاتی که: آیا ایدئولوژی بر ساختار کالبدی شهر تاثیرگذار است؟ آیا در فض ...
نمایه ها:

موضوع و هدف اصلی در این پایان نامه بررسی نقش ایدئولوژی و مقایسه آن، میان دو انقلاب ایران و فرانسه است که هردو دارای ایدئولوژهای مختص به خود بوده اند که در نهایت شباهت ها و تفاوت های ایدئولوژی در هر دو انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه،کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط به موضوع مورد تحقیق موجود می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجوه شباهت میان دو ا ...

ادبیات پسااستعماری در صدد است تا تعامل بین استعمارگران و کشورهای تحت سیطره‌ که مستعمره نام می‌گیرند را تعریف کند. توجه به این حوزه در طول دهه‌ی 1970به اوج خود رسید. یکی از مهمترین پیشگامان در عرصه‌ی پسااستعماری ادوارد سعید (1935-2003 ) محقق فلسطینی آمریکایی است که به انتقاد از نوع نگاه غرب به شرق و فرهنگ شرق در کتاب مشهور خود شرق شناسی(1978) می‌پردازد. در واقع، شرق شناسی تأثیر زیادی بر مطالعات پسااستعماری دارد و تئوری‌های زیادی در این زمینه اظهار داشته است. چینوا آچبه(193 ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

رسانه ها و علی الخصوص روزنامه بستری مناسب برای انتقال ایدئولوژی ها می باشند، چرا که مهم ترین منبع اطلاع رسا نی و مناسب ترین وسیله ی ارتباط با عموم تلقی می شوند. بنابراین اغلب روزنامه نگارها به منظور انتقال مفاهیم مورد نظر و تاثیرگذاری هرچه بیشتر از ابزارهای خاص زبانی بهره می گیرند. در حقیقت ایدئولوژی های پنهان در مقالات روزنامه ها وسیله ای مناسب برای جهت گیری ذهن خوانندگان در مسیر مورد نظر نویسندگان می باشند. گرچه اغلب افراد استعاره را وسیله ای برای زیباتر کردن نوشته های ادبی ...