عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود مصرف آب کشاورزی به دلیل گستردگی این بخش، در مقایسه با سایر بخشهای مصرف کننده آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب همواره یکی از محدودیتهای اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذا ارتقای کارآیی مصرف آب در این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدلهایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر روی عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه سازی میکنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینهسازی کارآیی مصرف آب میباشند. مدل AquaCrop که اخیرا توسط سازمان خواروبارکشاورز ...