عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فیتوهورمون‌های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند‌های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه ، نمو و تنظیم پاسخ به محرک‌های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند با تنظیم سطح دیگر بر فرآیند‌هایی همچون اندام‌زایی موثر ‌باشند. هدف از این پژوهش مطالعه مقدماتی تغییرات این دو هورمون در هنگام باززایی، تشکیل کالوس و اثرات احتمالی هورمون‌های محیط کشت روی غلظت‌های داخلی اکسین و سیتوکینین در نو ساقه‌های باززایی شده بود. برای نیل به این هدف، از برگ ...

زعفران گرانقیمت‌ترین گیاه داروئی و ادویه‌ای در جهان محسوب می‌شود. از جمله خواص مهم دارویی این گیاه که ایرانیان از دیرباز از آن برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌کرده‌اند، می‌توان به خاصیت‌های ضد‌ سرطانی، ضد تومور، ضد افسردگی و درمان پروستات اشاره کرد. اکسین یکی از مهمترین تنظیم کننده‌های رشد گیاهی می باشد که در تنطیم ریشه‌زایی و رشد جوانه انتهایی و جوانه‌های جانبی نقش های زیادی دارد. از طرفی عنصر مس به‌عنوان یک عنصر غذایی کم مصرف در فرآیندهای مهمی از جمله فتوسنتز، ساخت رنگیز ...
نمایه ها:
اکسین | 
مس | 
آبکشت | 
مس | 
جوانه | 

اندازه گیری میزان اکسین بر روی میزان قطر میوه ها ی آلو و سایر خصوصیات میوه ...
نمایه ها:
اکسین | 

بسیاری از افزایشگران ،برای ریشه دار کردن قلمه های میخک از اکسین ها بهره جو یی کرده اند اما تاکنون اثر اکسین ها بر گلدهی قلمه های تیمار شده گزارش نشده است . این ژوهش در سالهای 1376 و 1377 در یک کارخانه تجارتی پرورش گل بریدنی میخک واقع در منطقه شهریار در استان تهران روی دو رقم جدید میخک ،رقم استاندار ،جیامایکا و رقم منیاتور بریل انجام گردید . پس از گزینش گیاهان مادری ،شاخساره های 8 تا 10 سانتیمتری که در کره ها تشکیل شد ،برای تهیه قلمه ، مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش از ...
نمایه ها:
اثرات | 
اکسین | 
گلدهی | 
رقم | 
گیاه | 
میخک | 

به منظور بررسی اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده رشد اکسین بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دآن های )سینگل کراس 407 ( تحت شرایط کمبود آب، مطالعه ای در دو بخش مزرعه ای، )طی دو سال زراعی 4837 و 4831 ( به صورت طرح اسپلت پلات–فاکتوریل با 8 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران )واقع در ورامین( و گلخآنه ای )در دو آزمایش جداگانه بصورت آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی هر یک در سه تکرار( به اجرا درآمد. عوامل بکار رفته در هر دو مطالعه گلخآن های و مزرعه ای شا ...

رز یکی از مهم‌ترین گل‌های شاخه بریده است. رز به روش‌های مختلف تکثیر می‌گردد، ارزان‌ترین و راحت‌ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است. به منظور بررسی ریشه‌زایی قلمه های رز رقم ماروسیا و بلک پرل با استفاده از اکسین، ترکیبات نانو و بستر کشت، پژوهشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از چهار غلظت اکسین (0، 1000، 2000 و 3000 میلی‌گرم بر لیتر)، پنج مقدار نانو لوله‌کربنی چند جداره کربوکسیله (0، 100، 200، 300، 400 میلی‌گرم برل ...

گلابی یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله محسوب می شود که بطور وسیعی در ایران مورد کشت قرار می گیرد. از آنجاییکه ریشه زایی جنس Pyrus در شرایط درون شیشه ای و برون شیشه ای به سختی صورت می گیرد دو آزمایش بطور جداگانه جهت ریشه زایی شاخساره های درون شیشه ای گلابی نطنز Pyrus communis cv. Natanz انجام گردید. در آزمایش اول شاخساره ها در تاریکی در محیط کشت انگیزش ریشه زایی با دو نوع اکسین IBA و NAA در غلظت های 2 و 3 میلیگرم بر لیتر به مدت 7 ، 14 و 21 روز قرار گرفتند و سپس به محیط کشت ...

در این پژوهش گیاه غیر تراریخت و تراریخت تنباکو (Nicotiana tabacum L.) رقم Wisconsin حاوی Ri T-DNA به مدت 4 هفته درون محیط کشت MS حاوی جیبرلیک اسید با غلظت‌های 0، 2/. و 4/. میلی گرم در لیتر GA3درون شیشه کشت داده شد. پس از 4 هفته گیاهان از محیط کشت خارج گردید و شاخص‌های رشد شامل طول ساقه، سطح برگ، تعداد جوانه جانبی، وزن تر و خشک، تعداد و طول کرک‌ها اندازه گیری شد. همچنین رنگیزه‌های کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین از برگ دو گیاه و هورمون‌های اکسین و جیبرلین از ریشه و برگ گیاه ...

باکتریهای تحریککننده رشد گیاهان زراعی از جنس سودوموناس به دلیل توزیع گسترده در خاک و توانایی کلونیزاسیون ریزوسفر بسیاری از گیاهان با تولید اکسین، حلکنندگی فسفات و تولید سیدروفور از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. هدف از این پژوهش جداسازی باکتری سودوموناس فلورسنت از خاک ریزوسفری گیاه گوجهفرنگی منطقه خانببین استان گلستان و تعیین فاکتورهای PGPR آن میباشد. بدین منظور حدود 10 گرم خاک فرا ریشه ای به همراه ریشه به محلول 1% بافر منتقل شد و بعد از رقتسازی به محیط کشت اختصاصی King B جامد ...