عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 294

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانو‌ذرات مغناطیسی اکسید‌آهن(Fe3O4) با روش هم‌رسوب‌دهی از نسبت استوکیومتری 1:2 (Fe+3/Fe+2) در محدوده pH 11 تا 12 و بدون سورفاکتانت سنتز شده‌‌اند. این نانو‌ذرات با طیف‌بینی مادون‌قرمز(IR)، میکروسکوپ الکترونی عبوری( TEM) و روش تفرق اشعه‌ی ایکس(XRD) شناسایی شدند. نانو‌ذرات مغناطیسی سنتز شده انحلال‌پذیری و قابلیت تفرق-پذیری ضعیفی دارند. در این کوشش ما نشان دادیم می‌توان نانو‌ذرات Fe3O4 را به وسیله‌ی آمینو‌کلی بعنوان پایه‌‌ای قابل تفرق، در آب محلول ساخت. آمینو‌کلی بعنوان منیزیم ا ...

نانوذرات اکسید آهن به دلیل کاربردی که در صنایع، کاتالیست و زمینه‌های زیست دارویی از قبیل دارورسانی، سنجش پادتن و گرمادرمانی توسط مگنتیت دارند در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند. از این‌رو نانوذرات اکسید آهن شامل نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)، نانوذرات هماتیت (α-Fe2O3) و میکرومیله‌های گوئتیت (α-FeOOH) از طریق روش‌های هم‌رسوبی و سولووترمال سنتز شدند. در روش هم‌رسوبی متغیرهای مختلفی همچون pH اولیه محلول، دمای واکنش و نسبت مولی Fe2+/Fe3+ بر روی اندازه ذرات اثرگذار هستن ...

در این پژوهش، نانو پودرهای مگنتایت و نانو کامپوزیت های آهن- اکسید آهن دو ظرفیتی (وستایت) با درصد های گوناگون آهن از صفر (وستایت خالص ) تا 100 درصد ( آهن خالص) به روش مکانوشیمیایی و نانو پودرهای هماتایت با روش آسیاب کاری تر تهیه و برخی از ویژگی های فیزیکی آنها بررسی شد. ویژگی های ساختاری نمونه ها با پراش سنجی پرتوی ایکس بررسی شد و ثابت شبکه ی وستایت خالص به دست آمد و نشان داد که وستایت نااستوکیومتری (O93/0Fe) است. اندازه گیری های مغناطیسی نشان داد که این ترکیب در دمای اتاق رف ...

این تحقیق در سال 1391 به صورت 5 آزمایش مستقل که همه آزمایشات به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی بود انجام شد. آزمایش اول که با 6 تیمار و حداقل 5 تکرار اجرا شد. هدف آن بررسی تاثیر تیمارها‌ی مختلف ضدعفونی ریزنمونه‌ها بر روی درصد آلودگی ریزنمونه‌ها، در دو رقم رز مینیاتوری و ایلونا بود و در این آزمایش ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت سدیم 2/5% در3 زمان 5 و10 و15 دقیقه و کلرید جیوه 0/1% در3 زمان 5 و 7 و10 دقیقه بررسی شدند. آزمایش دوم به منظور بررسی تاثیر نانوذرات اکسید آهن جهت ...

در این پایان نامه قرار دادن نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 (MNPs) روی نانوصفحات گرافن اکسید (GONs) از سه مسیر متفاوت انجام گرفته است. در هر یک از این روش‌ها اتصال از نوع کووالانسی و شامل دو مرحله است که در آنها ابتدا Fe3O4 توسط کاتکول آمین دوپامین DA)) اصلاح و سپس کربوکسیلیک اسید نانوصفحات گرافن اکسید با تشکیل انیدرید، آسیل کلرید و ایمید فعال شده و با آمین انتهاییFe3O4/DA واکنش می‌دهد. اتصال کووالانسی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به نانوصفحات گرافن اکسید به روش های FT-IR ، XRD، TEM و TG ...

این مطالعه به منظور بررسی اثرات کاربرد نانو ذرات فلزی (دی اکسید تیتانیوم TiO2 و اکسید آهن Fe2O3) و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، جذب عناصر غذایی، رشد و عملکرد گندم در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام شد. بدین منظور سه آزمایش بر روی بذر گندم شامل بررسی تاثیر شدت و زمان قرارگیری بذر در معرض میدان مغناطیسی، بررسی غلظت‌های مختلف اکسید آهن نانو و غیر نانو بر بذر و بررسی غلظت‌های مختلف دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو انجام شد. چهار آزمایش در کشت خاکی در شرایط گلخانه شامل بررسی تا ...

اکسیدهای آهن به علت تاثیر آن بر خصوصیات پدوژنیکی، واکنش پذیری با ویژگی‌های مختلف خاک و توانایی بالای آن‌ها در انتقال بسیاری از ترکیبات آلی و غیرآلی در هر دوی اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی بسیار مهم هستند. در این تحقیق، به منظور بررسی تاثیر عملیات زراعی بر پراکنش، مقدار و رفتار اکسیدهای آهن تعداد 12 پروفیل از خاک‌های زراعی و غیر زراعی همجوار تشریح و نمونه‌برداری شدند. خاک‌های مطالعه شده که متعلق به 6 زیر گروه خاک (Chromic Calcixererts، Typic Calcixerolls،Vertic Haploxerepts ، T ...

یکی از معضلات زندگی امروزه‌ی بشر تجمع عناصر سنگین در خاک و تهدید سلامتی‌ انسان به وسیله‌ی آن می‌باشد. استفاده از گیاهان برای خروج این عناصر یک راه اقتصادی، آسان و دوستدار محیط زیست است. افزایش گیاه‌پالایی عناصر سنگین به وسیله‌ی اصلاح کننده‌ها‌ی خاک مانند کلات‌ها و نانو ذرات برای احیای خاک‌های آهکی آلوده ضروری می‌باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اکسید آهن هماتیت(نانو و معمولی) در چهار سطح (صفر(شاهد)، 0/1، 0/5 و 1 درصد وزنی خاک) و کلات EDTA در چهار سطح (صفر(شاهد)، 0/5، 1 و ...

نانوذرات اکسید آهن به عنوان یکی از مهم ترین نانوذرات مغناطیسی شناخته در یک دهه ی گذشته ، مورد توجه بسیاری از پژوهش گران و محققین قرار گرفته است . از جمله کاربرد های وسیع این نانوذرات می توان به نقش کاتالیستی ، دارو رسانی ، درمان سرطان ، تصفیه ی آب های آلوده به فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو ، کاربرد در دستگاه MRI ، سیال مغناطیسی ، .........اشاره کرد . هم چنین نقش و کاربرد نانوکامپوزیت ها در دنیای امروزی غیر قابل انکار است.استفاده از نانوذرات کامپوزیتی در صنایع بسته بندی مواد غ ...