عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توانمندی و بقای سازمان های عصر حاضر به دانش وابسته است که زاییده اندیشه منابع انسانی است. مدیریت دانش یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی است که تلاش می کنند به سازمان یاد گیرنده تبدیل شوند. ضمن اینکه دراغلب پژوهشها در زمینه مدیریت دانش مقوله ارزیابی مدیریت دانش نادیده گرفته شده است، حال آنکه این مقوله در مدیریت دانش نقش موثری دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش شکل گرفته است. نمونه آماری پژوهش حاضر را ۹۲ نفر از کارکنان ش ...
نمایه ها: