عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قسمت اول، یک سنسور الکتروشیمیائی بر اساس فعالیت الکتروکاتالیتیکی گرافن برای اندازه گیری هم زمان اپینفرین و اسید اوریک طراحی شده است. رفتار الکتروشیمیایی اپی نفرین و اسید اوریک با استفاده ازالکترود شیشه ای کربن اصلاح شده با گرافن با روشهای ولتامتری چرخه ای و دیفرانسیل پالس ولتامتری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که الکترود اصلاح شده با گرافن به دلیل دارا بودن خاصیت الکتروکاتالیتیکی می تواند پیک های آندی اپی نفرین واوریک اسید را ازهم جدا کند. هر دو این ترکیبات می ...

در این مطالعه، برای اولین بار از الکترود اصلاح شده مذکور جهت اندازه‌گیری هم زمان مقادیر کم اپی نفرین، استامینوفن و مفنامیک اسید استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام شده است. در روش ولتامتری پالس تفاضلی، جریان پیک آندی اپی نفرین، یک رابطه-ی خطی برای غلظت در گستره 0/5 تا 180 میکرو مولار نشان داد. دامنه خطی برای استامینوفن، از غلظت 0/1 تا 180 میکرو مولار و برای مفنامیک اسید از غلظت 0/1 تا 85 م ...

در این مطالعه، برای اولین بار از الکترود اصلاح شده مذکور جهت اندازه‌گیری هم زمان مقادیر کم اپی نفرین و استامینوفن در حضور آسکوربیک اسید استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام شده است. در روش ولتامتری پالس تفاضلی، جریان پیک آندی اپی نفرین، یک رابطه خطی برای غلظت در گستره 04/0 تا 80 میکرو مولار نشان داد. دامنه خطی برای استامینوفن نیز، از غلظت 08/0 تا 75 میکرو مولار به دست آمد. حد تشخیص روش ب ...
نمایه ها:

حفظ ثبات همودینامیک هنگام جداسازی از پمپ قلبی ریوی (Cpb) در جراحی عروق قلب نیازمند به کارگیری داروهای وازوکتیو خواهد بود. هدف این پژوهش مقایسه اثر اپی‌نفرین و دوپامین روی Map (فشار خون متوسط شریانی) هنگام جداسازی از پمپ Cpb می‌باشد. میانگین درصد افزایش میانگین متوسط شریانی نسبت به دقیقه صفر در گروههای اپی‌نفرین و دوپامین به ترتیب 46/9 و 27/3 درصد بود (P<0/01) مدت زمان پمپ نسبی در گروههای اپی‌نفرین و دوپامین به ترتیب 49 و 46 دقیقه بود .(P<0/05) اپی‌نفرین متوسط شریانی را هنگام ...

در قسمت اول کار حاضر، یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و وینیل فروسن برای اندازه گیری اپی نفرین استفاده گردید. این الکترود یک فعالیت اکسایشی الکتروکاتالیزی قوی را برای اپی نفرین در اضافه ولتاژ کمتر با پاسخ جریان بیشتر و حساسیت خوب نشان داد. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون آن یک رابطه ی خطی در محدوده ی غلظتی Mµ 1000/0-0/1 با ضریب همبستگی 0/998 نشان داد. این الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری اپی نفرین در حضور تریپتوفان در بافر فسفاتی (M 0/1 ( (pH=5/0 مور ...

در قسمت اول، یک سنسور الکتروشیمیائی بر اساس فعالیت الکتروکاتالیتیکی نانوکامپوزیت گرافن و پلی (پارا-آمینو فنول) برای اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید، اپی نفرین و اوریک اسید ارائه شده است. رفتار الکتروشیمیایی آسکوربیک اسید ، اپی نفرین و اوریک اسید با استفاده از الکترود شیشه ای کربن اصلاح شده با گرافن و پلیمر (پارا-آمینو فنول) توسط روشهای ولتامتری چرخه ای و پالسی تفاضلی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که الکترود اصلاح شده با گرافن و پلیمر (پارا-آمینو فنول) فعالی ...

در پی استفاده مداوم از روش بی حسی نخاعی و استفاده توام اپی نفرین با آن برای افزودن مدت زمان طول آنستزی بر آن شدم که آثار همودینامیک اپی نفرین را در این روش بررسی کنم. یافته های این مطالعه بر این قرارند: شیوع هیپرتانسیون یا هیپوتانسیون، به طورکلی تغییرات فشارخون، پس از افزودن اپی نفرین به لیدوکائین در مقابل لیدوکائین به تنهایی تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ضربان قلب نیز، افزودن اپی نفرین به لیدوکائین سبب تغییرات نبض یا ضربان قلب نمی شود. ...

در این تحقیق مکانیسم اثر اپی نفرین بر سنتز و ترشح تری گلیسیرید وابسته به فراکسیون ‏‎VLDL‎‏ در هپاتوسیت تهیه شده از کبد رات بررسی گردید. هپاتوسیت ‏‎L4‎‏ توسط تکنیک دو مرحله ای با استفاده از شلاتور کلسیم / کلاژناز با تغییرات جزئی تهیه شد. لیپیدها براساس متد فولچ استخراج و جرم تری گلیسیرید و فسفولیپید تام به ترتیب توسط متد تریندر و بارتلت (در ناحیه ‏‎NIR‎‏) سنجش گردید. سنتز و ترشح دنوو لیپیدها توسط درج ‏‎3H2O‎‏ در فراکسیون لیپیدها تعیین شد. از آنجایی که بیش از 95% تری گلیسیرید ت ...

افزودن دگزامتازون به داروهای مصرفی در اپیدورال میزان شیوع دردکمر بعد از عمل جراحی را کاهش میدهد . در این تحقیق بر آن شدیم که در یک مطالعه تصافی ، دو سوکور و آینده نگر نتیجه افزودن دگزامتازون را به آنستزی اپیدورال بررسی کنیم. به این منظور 59 بیمار جراحی ) غیر از مامایی و سزلرین ) را بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم کردیم . درگروه اول 300 میلی گرم لیدوکائین 5/1% همراه اپی نفرین 200000/1 جهت تزریق اپیدورال و در گروه دوم 300 میلی گرم لیدوکائین 5/1% همراه اپی نفرین 200000/1 و ‏‎4 mg‎ ...