عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانو کاتالیست اکسید آهن در باز کردن حلقه‌های اپوکسید به طور انتخابی و جهت گزین عمل می‌کند. این کاتالیست به دلیل خاصیت مغناطیسی به آسانی توسط یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا می‌شود و قابل بازیافت و استفاده‌ی مجدد می‌ باشد و انجام واکنش‌ها در حضور این کاتالیست قابلیت تکرارپذیری مناسبی دارد که در این پروژه به دلیل اهمیت ?-آمینوالکل‌ها در صنایع شیمیایی و دارویی از روش حلقه گشایی حلقه های اپوکسید به منظور سنتز این مواد به کار گرفته شده است. ...
نمایه ها:

در بخش اول این مطالعه، کاربرد موثر واکنشگر 2-‌کلرو-1-‌متیل پیریدینیوم یدید(CMPI) برای تهیه بتا-آزیدوالکل‌ها از اپوکسید‌ها در حلال استونیتریل موردمطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم، تبدیل اپوکسید‌ها به بتا-نیتروالکل‌ها در حضور واکنشگر موکایاما و سدیم نیتریت در حلال استونیتریل مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این واکنش بازده نسبتا خوب و جداسازی آسان محصولات می باشد ...

بازهای شیف ترکیبات مهمی هستند که از طریق واکنش تراکمی ترکیبات دارای گروه کربونیل با آمین های نوع اول تهیه می شوند و اغلب بصورت کمپلکس با فلزات تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. کمپلکس های بازشیف بعنوان کاتالیزور در فرآیندهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق تعدادی از ترکیبات بازشیف جدید و کمپلکس های آنها از مشتقات کرزول سنتز شده اند. و این کمپلکس ها به عنوان کاتالیزورهای جدید در واکنش باز شدن حلقه اپوکسید مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه سه روش ج ...

اپوکسیدها ترکیبات حلقوی سه عضوی هستند که به عنوان حد واسط در بسیاری از سنتزهای آلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از روشهای تهیه اپوکسیدها، واکنش الفینها با هیدروژن پراکسید در محیط قلیایی می‌باشد. فرایند اپوکسیداسیون در مورد ترکیبات 3، -4 دی فنیل-2-سیکلوپنتن‌ان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ، بدین منظور بر آن شدیم تا تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهیم. به همین خاطر، ابتدا از طریق تراکم آلدولی بنزیل و دی الکیل کتونها (استن-دی اتیل کتون و متیل ایزوپروپیل کتون) تعداد سه مشت ...

یکى از مفیدترین کاتالیزورها در سنتز مواد آلى، متالوسالن کمپلکسها هستند که در رنج وسیعى از واکنشها نقش کاتالیزورى از خود نشان مى دهند. در سالهاى اخیر، بازنمودن حلقه ى اپوکسید با استفاده از مولکولها و یونهاى مختلف در حضور این کاتالیزورها مورد توجه قرار گرفته است. در این، مطالعه تعدادى از سالنها، کمپلکسهاى فلزى آنها سنتز شده و به عنوان کاتالیزور در باز کردن حلقه اپوکسید بوسیله آمونیوم تیوسیانات به کار رفته اند. در این روش جدید که در شرایط ملایم و با حلالهای غیر پروتونى انجام گرف ...

اپوکسیدها ترکیبات حلقوی سه عضوی هستند که به عنوان حد واسط در بسیاری از سنتزهای آلی مورد استفاده قرار می‌گیرند اپوکسی کتونها بوسیله واکنشگرهای مختلف احیا می‌شوند بدین منظور بر آن شدیم تا تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهیم. سدیم بورهیدرید و لیتم آلومینیوم هیدرید دو نمونه از واکنشگرهایی هستند که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. واکنش 3 و -4 دی‌فنیل - 4 و -5 اپوکسی -2- سیکلوپنتن ان (3) با NABH4 منجر به احیای گروه کربونیل به عاملی الکلی خواهد شد که دود یا سترومر تولید می‌کن ...

اپوکسیدها ترکیبهای حلقوی سه عضوی هستند که خصوصیات معینی از آلدهیدها را نشان می‌دهند. کوچکترین عضو این خانواده اتیلن اکسید است که توسط یک شیمیدان فرانسوی بنام Wurtz در سال 1859 شناسایی شد. اپوکسیدها به عنوان ساده‌ترین ترکیب هتروکسیل اکسیژن‌دار شناخته شده‌اند که اتر محسوب می‌شوند ولی به دلیل حلقوی بودن علاوه بر خواص اتری دارای خواص دیگری نیز هستند. یکی از روشهای تهیه اپوکسید، واکنش الفین با هیدروژن پراکسید در محیط قلیایی است ، به منظور تهیه اپوکسید، -2 متیل 3- و -4 دی‌فنیل -2- ...
 
در این کار تحقیقاتی ابتدا C- متیل کالیکس [4] رزورسین آرن سنتز شد. سپس نانو ذرات آهن اکسید با استفاده از واکنش هم رسوبی یون های فرو و فریکدر محیط قلیایی تهیه گردید و با استفاده از تترا اتیل ارتو سیلیکات (TEOS) پوشش داده شد. پوشش نانو ذرات توسط TEOS علاوه بر پایداری بیشتر نانوذرات در برابر اکسایش در شرایط عادی، باعث پایداری آن در محیط های با pH اسیدی نیز میشود. سپس گروههای هیدروکسی موجود بر روی سطح نانو ذرات پوشیده شده، توسط 3-کلرو پروپیل تری متوکسی سیلیکات (3-CPTMS) عامل‌دار ...