عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثرات تماسی، تدخینی و دورکنندگی اسانس Eucalyptusglobulusروی شپشه آردTriboliumconfusumو سوسک کشیش Rhyzoperthadominica،دو گونه از آفات مهم محصولات انباری، مورد بررسی قرار گرفت. خاصیت تماسی اسانس روی حشرات کامل هر دو گونه به دو شیوه قطره‌گذاری و آغشته نمودن سطوح کاغذ صافی آزمایش گردید. در روش قطره‌گذاری1 مایکرو‌لیتراز غلظت‌هایمختلف اسانس اکالیپتوس توسط دستگاه میکرو‌اپلیکاتور روی قسمت پشتی قفس سینه حشرات کامل قرار داده شد. در روش دوم برای بررسی اثر تماسی، کاغذ‌های صا ...

مطالعات خاصیت آللوپاتیک گیاهان دارویی می‌تواند فرصت مناسبی برای پیدایش علف کش‌های طبیعی و نسل جدیدی از بازدارنده های رشد علف‌های هرز باشد. با هدف بررسی اثر آللوپاتیک شش گونه از گیاهان دارویی بر سه گونه علف هرز رایج در مزارع ایران (تاج خروس، سلمه تره و خرفه)، آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار عامل (نوع علف هرز در سه سطح، نوع گیاه دارویی در شش سطح شامل اکالیپتوس، خرزهره، تاتوره، مریم گلی، گل راعی و افسنطین و همچنین غلظت عصاره در چهار سطح متشکل از عصاره ...

یکی از آفات مهم و بومی سیستان، ملخ Chrotogonus trachypterus می‌باشد که هر ساله خسارت قابل توجهی را به محصولات زراعی سیستان وارد می‌آورد. با توجه به خطرات سموم شیمیایی، آگاهی‌های بشر در مورد اثرات زیان‌بار و غیر قابل جبران آن‌ها روی محیط‌زیست و سلامت انسان افزوده می‌شود. در این بین، میکروارگانیسم‌هابه ویژه عوامل بیمارگر قارچی و اسانس و عصاره‌های گیاهی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته‌اند. در این بررسی تاثیر اثرات تماسی قارچTrichoderma harzianum روی ملخ C. trachypterus مورد ...

چکيده: این تحقیق جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف پودر برگ اکالیپتوس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. برای این آزمایش، تعداد 240 قطعه جوجه سویه راس 308به طور تصادفی به 5 تیمار با 4 تکرار (در هر تکرار 12 قطعه) اختصاص یافت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه بدون افزودنی به عنوان تیمارشاهد و تیمارهای 2، 3، 4 و 5 به ترتیب شامل جیره مکمل شده با 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد پودر برگ اکالیپتوس. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‌د ...

گندم و جو از جمله محصولات انباری راهبردی محسوب شده که مورد حمله آفات انباری مختلف از جمله لمبه گندم قرار می گیرند. پیدایش مقاومت به بعضی از سموم، به ویژه مالاتیون و فسفوتوکسین، در اکثر آفات انباری، استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیائی مانند روشهای کنترل طبیعی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و میکروبی علیه آفات انباری، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. این تحقیق به بررسی میزان اثر سمیت تنفسی عصاره گیاهان اکالیپتوس (globules Eucalyptus) و خرزهره ( Nerium oleander) روی لمبه گندم ( Trog ...