عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پودر برگ اوکالیپتوس و ویتامین C برعملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی، بافت شناسی و جمعیت میکروبی ایلئوم درجوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی اجرا شد. این آزمایش روی 240 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایه طرح کاملا" تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و تعداد 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. از روز 24 آزمایش جوجه‌ها روزانه 8 ساعت از ساعت 9 تا 17 در دمای 2±0C34 قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش از هر پن دو پرنده انتخاب و جهت اندازه‌ ...

درختان اوکالیپتوس در شمار گونه‌های جنگلی سریع‌الرشد محسوب می‌شوند.گونه‌ی Eucalyptuscamaldulensisدر مقایسه با گونه‌های دیگر اوکالیپتوس بیشترین سطح کشت را در کشور دارد. در سال‌های اخیر این گونه در نهالستان‌ها و عرصه‌های اوکالیپتوس‌کاریشده‌ی استانمازندران مورد حمله‌ی شدید یکی از انواع زنبورهای گالزای اوکالیپتوس قرار گرفته است.جهت شناسایی گونه‌ی این زنبورنمونه‌برداری‌های متعددی از درختان آلوده انجام گردید. همچنین بیولوژی و خسارت آن از مرداد ماه 1390 تا تیر ماه 1391 در شرایط طبیعی ...

این طرح جهت بررسی وضعیت گونه Eucalyptus camalduensis اوکالیپتوس در سطح شهر تهیه گردیده است نظر به اینکه این گونه بومی مناطق گرم می‌باشد و در زمستان گذشته در اثر سرمای بیش از حد دچار سرمازدگی و بالطبع خشکیدگی با درجات متفاوت گردیده است به این صورت که در بعضی موارد کل درخت و در موارد دیگری شاخه‌های فرعی و شاخه‌های اصلی و یا تنها سرشاخه‌ها خشکیده است به طور کلی عوامل چند در میزان درصد خشکیدگی درخت دخالت داشته که این عوامل شامل سازگاری درخت در اثر قرار گرفتن در معرض دماهای متفاوت ...
نمایه ها:
سرما | 
یزد | 

باتوجه به اهمیت شناسائی خصوصیات وکاربرد چوبهای مختلف درصنایع کاغذو مخصوصا چوب گونه های سریع‌الرشد نظیراوکالیپتوس دراین بررسی خصوصیات خمیر وکاغذدهی چوب گونه اوکالیپتوس کاملدولنسین موردبررسی قرارمیگیردبدین منظور تعدادی ازدرختان اوکالیپتوس ازجنگلکاریهای استان فارس تهیه وخواص شیمیائی وفیزیکی موردنیاز در بررسی خصوصیات کاغذدهی این چوب تعیین میگردد.پس‌ازآن باانجام پخت های آزمایشگاهی خصوصیات لیگنین زدائی مشخص واز روی آن شرایط مناسب پخت تعیین خواهدشدپس‌ازمشخص شدن شرایط مناسب پخت اقدام ...

در این طرح ابتدا با استفاده از آمار موجود در طرحهای سازگاری اوکالیپتوس هر نقطعه (آزمایشهای سازگاری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان جنگلها و مراتع، شهرداریهاو ... گونه‌های موفق و گونه‌هائی با درجه موفقیت نسبی ولی اهمیت اقتصادی شناسائی و ثبت می‌شوند سپس برای هر منطقه حداکثر 5 گونه و از هر گونه 4 درخت کاملا سالم خوش فرم انتخاب خواهد شد. این درختان از نظر مقاومت به تنش‌های محیطی با کمک مطالعات آنزیمی و ایزوآنزیمی مطالعه و شاخص‌ترین پایه‌ها علامتگذاری خواهد شد. در مرحله بعد ب ...
نمایه ها:
شوری | 
خشکی | 

مقاومت به شیمی درمانی و عوارض جانبی جدی آن، اثر بخشی بالینی بسیاری از عوامل شیمی درمانی که در حال حاضر مورد استفاده اند را کاهش می دهد. بنابراین کشف و توسعه داروهای جدید ضد سرطان ضروری بنظر می رسد اوکالیپتوس گیاهی است که به طور سنتی برای بسیاری از اهداف دارویی استفاده می ود. خواص ضد باکتری، ضد قارچ و ضد التهاب اوکالیپتوس در برخی از مطالعات گزارش شده است. علاوه بر این عصاره ها و اجزای جدا شده از برخی از گونه های اوکالیپتوس نشان داده اند که دارای فعالیت سیتوتوکسیک هستند. در این ...

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک ‏‎(HSV-1)‎‏ از اعضای زیر خانواده آلفا هرپس ویرینه از خانواده هرپس ویریده می باشد. ‏‎HSV-1‎‏ در همه نقاط دنیا وجود دارد و انتقال ان از طریق تماس مستقیم با ترشحات عفونی صورت می گیرد. ضایعات ایجاد شده توسط این ویروس در پوست و غشا مخاطی به شدت عفونت زا هستند و فرد آلوده می تواند عفونت را به نقاط دیگر بدن خود انتقال دهد. عفونتهای اولیه دارای طیف وسیعی از عفونتهای تحت بالینی تا عفونتهای کشنده می باشند. میزان شیوع این عفونتها در جوامع مختلف ریشه در وضعیت اق ...

گونه غالب که برای تثبیت بیولوژیک تپه های شنی مورداستفاده قرارگرفته گونه گزشاهی است که پس‌ازگذشت 8 تا10سال‌ازتاریخ کشت آن ،دراغلب نقاط با مرگ ومیر وپژمردگی روبرو شده است .برای جلوگیری ازمرگ ومیر، وهمچنین استفاده اقتصادی ازمناطق تثبیت ،سه راه حل اساسی ممکن است درنظرگرفته شود-1.تولید هیزم -2 تولید چوب -3 ایجاد مرتع(در مناطق تثبیت شده بدین منظور طرحی توسط ایستگاه تهیه شده است .)بنظرمیرسدکه تولیدهیزم ازنظراقتصادی ماننداوکالیپتوس که سازگارباشند صورت بگیرد.بهمین جهت این طرح با20 گون ...

گونه غالب که برای تثبیت بیولوژیک تپه های شنی مورداستفاده قرارگرفته گونه گزشاهی است ،که پس‌ازگذشت 8 تا10 سال ازتاریخ کشت آن دراغلب نقاط بامرگ ومیر پژمردگی روبرو شده است .برای جلوگیری ازمرگ ومیروهمچنین استفاده اقتصادی ازمناطق تثبیت شده سه راه حل‌اساسی ممکن است درنظرگرفته شود-1. تولید هیزم -2 تولید چوب -3 ایجاد مرتع(برای ایجاد مرتع درمناطق تثبیت شده طرحی توسط ایستگاه تهیه شده است ).بنظرمیرسد که تولید هیزم ازنظراقتصادی مناسب ترباشد.بهمین جهت این طرح با30 گونه اوکالیپتوس بمورداجرا ...