عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معضل دیگری که اهمیت مطالعه در باب آسیب‌های اجتماعی را چند برابر می‌نماید؛ هزینه‌های بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انواع آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی می‌باشد که تاکنون در ایران کمتر مورد نظر قرار گرفته است. این نوع هزینه به‌خصوص از بعد اقتصادی آن در سطح فرد، خانواده، جامعه محلی و کشور بسیار سنگین است و علیرغم اهمیتی که دارد بسیار کم مورد توجه و یا مورد محاسبه قرار گرفته است. محاسبه آن نیز حسابداری ویژه‌ای را می‌طلبد که باید روش‌های آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرا ...

شناسایی محورهای اصلی طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی با استفاده از سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو شناسایی شاخص ها یا معیارهای اصلی تأثیرگذار در هر محور ، شناسایی و استخراج زیرمعیارهای اصلی با توجه به نظر خبرگان شرکت اختصاص علامت اختصاری برای هر زیرمعیار و تعریف زیرمعیارها بصورت نسبت جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهشهای انجام شده و استخراج و تطابق معیارها و زیر معیارها با آنها بررسی روشهای تصمیم گیری چند شاخصه و انتخاب بهترین تکنیک های موجود برای انجام تحقیق ایجاد ساختار سلسل ...

هدف از این مقاله اولویت بندی شش شاخص متغیر کیفیت زندگی کاری کارکنان براساس هفت شاخص متغیر رهبری اخلاقی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای است. بمنظور اولویت بندی شاخص ها چهار پرسشنامه محقق ساخت تهیه و نظرات پنج نفر از مدیران شرکت سامان گستر اصفهان در سال 1391 جمع آوری شده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss19 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای حل مدل اولویت بندی با فرایند تحلیل شبکه ای مسأله، از رویکرد سوپر ماتریس این متد استفاد ...

مدیریت عملکرد فرایندی مرکب از ارزیابی و توسعه عملکرد است که به مدیران سازمان امکان می‌دهد تا بر اساس عملکرد، تصمیمات درستی اتخاذ نموده و بدین ترتیب بتوانند عملکرد سازمان را بهبود ببخشند. در رابطه با مدیریت عملکرد، مدل‌های متعددی ابداع شده است که هر کدام دارای مزایا و معایب مختص خود است. در این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد فازی و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه، به مقایسه چهار مدل مدیریت عملکرد شامل کارت امتیازی متوازن، مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت، مدل جامع مدیریت عملکرد سازمان‌ ...
نمایه ها:

تنوع تقاضای مشتریان، سازمان ها را مجبور به تولید انواع مختلفی از محصولات می کند و کمتر سازمانی با یک محصول تولیدی دیده می شود. سازمان ها به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان می بایست ساختار تولید خود را به نحوی پایه گذاری نمایند که بتوانند با حداقل هزینه نیاز مشتریان را برآورده سازند. یکی از سیستم های که می تواند سازمان را در این راستا یاری رساند سیستم تولید کششی است، در سیستم تولید کششی به منظور مقابله با فراز و فرودهای تقاضا می بایست تولید بصورت هموار صورت گیرد و نقش زمان ...

چالش های فرا روی سازمان های امروزی مدیرانی با مهارت های مدیریتی قوی را می طلبد. در واقع تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در سازمان ها، رقاب تهای فزاینده جهانی، توسعه و گسترش تکنولوژی اطلاعات نیازمند به داشتن مدیرانی با مهار تها و توانمندی های مختلفی دارد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به نظر مدیران ارشد جهاد دانشگاهی مهارتهای مدیران را براساس روش فرآیند تحلیل شبکه فازی ) FANP ( اولویت بندی کند. این مهارتهای شامل مهارتهای تصمیم گیری، برنامه ریزی، مدیریت ریسک، انگیزه درونی ...

اطلاعات دقیق و صحیح از میزان رسوبدهی معلق در ایران بسیار کم است و بین اندازه گیری ها و برآوردهای انجام شده نیز اختلافات زیادی مشاهده می شود. بعلاوه هیچگونه اولویت بندی قابل قبولی بین حوزه های آبخیز اصلی کشور از این نظر در دست نیست. در این تحقیق به منظور ارائه برآوری قابل اعتماد، ابتدا رسوبدهی 209 ایستگاه رسوب سنجی که دارای آمار مناسبتری بودند، محاسبه و بر اساس آن متوسط رسوبدهی کشور در حدود 2 تن در هکتار بدست آمد که بسیار کمتر از برآوردهای قبلی است. همچنین متوسط رسوبدهی حوزه ه ...

هدف انجام این پروژه ارائه یک مکانیسم عملی و علمی براساس معیارها و ضوابط مشخصی است که بتوان با ارزش گذاری و آنالیز عددی آنها نسبت به اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی اقدام نمود. از آنجایی که آگاهی از وضعیت موجود دفع فاضلاب یک روستا نقش مهمی در انتخاب و اولویت بندی آن دارد، از اینرو بررسی وضعیت موجود دفع فاضلاب در روستاهای کشور نیز یکی از اهداف این طرح محسوب می شود. ...

نیاز و وابستگی روز افزون شرکت‌ها و سازمان‌ها به رایانه و استفاده از آن باعث گردیده تا مدیران و کارآفرینان با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف به دنبال کارآیی هر چه بهتر مجموعه‎ی خود باشند. امروزه نرم‌افزارها در بسیاری از کاربرد‌های بحرانی نیز نقش مهمی دارند به طوری‌که یک خطا در نرم‌افزار ممکن است باعث بروز خسارت‌های غیر قابل جبران گردد.در نتیجه نرم‌افزار باید تا حد امکان عاری از هرگونه خطا و خرابی باشد. یکی از مهمترین دغدغه‌های مهندسان نرم‌افزار ارائه‌ی نرم‌افزار کامل، بی نقص و ...