عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکیپ های مختلف بانظارت یک تن ازپژوهندگان به نواحی پررشد این گیاه درفصل مناسب عزیمت نموده و نمونه های مختلفی جمع‌آوری خواهند نمود،که درآزمایشگاههای فارماکوگنوزی ودرصورت لزوم درآزمایشگاه افزاری مطالعه وبانوع اوفیسینال مورد مقایسه قرارخواهندگرفت . ...

جمع‌آوری وتفکیک انواع ژوسکیام ازنواحی مختلف آذربایجان درزمانهای مختلف ومخصوصا فصل گل‌دادن وخشکاندن آنها باروشهای علمی و تهیه گردمناسب جهت -1: اندازه گیری آلکالوئیدهای تام مطابق فارماکوپه های معتبر وروشهای فیزیکوشیمیائی -2. جداکردن آلکالوئیدهاواندازه گیری مقدار هریک ازآنها-3. تهیه فرآورده های داروئی درصورتی که ازنظراقتصادی مقرون به صرفه باشد-4. مطالعه بیوژنز آلکالوئیدهای آن . ...
 
برگ وشاخه های جوان گیاه راجدانموده وباانواع حلال باقطبیتهای کم وزیاد مجاور خواهندشد،سپس موادحل شده درحلالهای انی به روش کروماتوگرافی جداشده وویژگیهای فیزیکی وشیمیائی آنهابانمونه های استاندارد مقایسه خواهدشد.زمانی که اجزا موثر و متشکله آن معلوم گردید،اقدام به اندازه گیری خواهدشد ودرخاتمه نتایج حاصل باانواع افیسینال تطبیق خواهدشد. ...