عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر جايگزيني آرد ماهي توسط کنجاله سويا در جيره غذايي، بر عملکرد رشد، تركيب بدن، مورفولوژی روده و کبد و فلور باکتریایی روده ماهي ازون برون (Acipenser stellatus)انجام شد. در این مطالعه پنج تیمار غذایی (ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک با انرژی Kcal/kg 4374 و پروتئین 45 درصد) با درصد های جایگزینی 0(FM) ، 10) 10(SBM، 20) 20(SBM، 30) 30(SBM و 40 درصد) 40(SBM پروتئین آرد ماهی توسط پروتئین کنجاله سویا فرموله شدند. تعداد 225 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 0/73 ± ...

غلظت 16 ترکيب چند‌حلقوي معطر (PAHs) در بافت‌هاي کبد، کليه، آبشش، عضله و خاويار تاسماهي ايراني(16 = Acipenser persicus; n) و ازون‌برون (7 =Acipenser stellatus; n) جمع‌آوري شده از حوضه‌ي جنوبي درياي خزر مورد بررسي قرار گرفت و ترکيبات PAH با دستگاه GC-MS اندازه‌گيري شدند. نمونه‌ها در اواخر فصل زمستان و اوايل فصل بهار سال 1389-1390 جمع‌آوري گرديد. الگوي تجمع و پراکنش ترکيبات PAH در بافت‌هاي مختلف ماهيان و تأثير ميزان چربي بافت‌هاي مختلف ماهيان و ضريب تفکيک اکتانول/آب ترکيبات PA ...