عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لودسل وسیله ای است جهت توزین و این طرح یک سیستم دیجیتالی دقیق که جهت اندازه گیری وزن با دقت های بسیار زیاد(تایک هزارم گرم ) برنامه ریزی شده است .یک روش اجرای بسیار جدید که درایران سابقه نداشته برای اوزان صفر تا چندین تن . ...

دراین بررسی کوشش خواهدشد که مقادیر خون (کلسترول - تری گلیسریدها) درگروه های مختلف موردبررسی باارقام فشارخون ،تواما مطالعه شده ونقش متقابل این عوامل برروی یکدیگر تجزیه وتحلیل گردد.ازاین بررسی میتوانیم باشناسائی رابطه آن بامعیارهای دیگر اندکس پوندرال وفشارخون ،چگونگی تغییرات مقدار چربی خون رادراشخاص چاق وبا وزن طبیعی وافراد دارای فشارخون طبیعی ومبتلایان به ازدیاد فشارخون شریانی بشناسیم ازاین راه به نقش احتمالا موثر اختلالات متابولیسم چربی و چاقی درفشارخون میتوان پی برد. ...

دردسترس نبودن آمار صحیح ازتعداد مبتلایان به بیماری قند درگروههای سنی مختلف و عدم آگاهی مردم به این بیماری ودرنتیجه عدم مراجعه به پزشک وآشنانبودن خانواده هابه رعایت نکات صحیح رژیم غذائی دراین بیماری موجب گردید تابااجرای این طرح درمدارس تهران (از 17 ناحیه نمونه های موردآزمایش بطریق راندم انتخاب گردیده است ) میزان ابتلا به این بیماری درکودکان 6 تا 15 ساله راتعیین و بااستفاده ازیک پرسشنامه نیز ازوجود یاعدم وجود مبتلایان درخانواده کودک موردآزمایش وعادات غذائی مرسوم در خانواده اطلا ...

نتیجه مطالعاتی که درآمریکا انجام گرفته بصورت فرمهائی درآمده که درپرونده هر کودک وجوددارد وبرمبنای آن نمودارهای آن فرم مشخص میشود که کودک تاچه حد ازنظر وزن وقد عقب افتادگی دارد واین کمکی است به تشخیص بیماری کودک ،ولی تاحال درمملکت ماچنین مطالعه ای انجام نگرفته است که وزن وقدکودک درحال طبیعی چقدراست ،که بتوان برمبنای آن تشخیص کلینکی داد.چون ازنظر نژاد وازنظر محیط زندگی وتغذیه کودکان ایرانی باکودکان ممالک دیگر فرق دارند.لذا چنین مطالعه ای درایران ضروریست . ...

دریک طرح درکرتهای خردشده با 4 تکراراثرات دوعامل نوع غده (سالم و بریده شده در کرت های اصلی ) ودواندازه غده 70-75( و 50-55 گرمی درکرتهای فرعی ) روی نحوه سبز و عملکرد محصول موردبررسی میباشد. ...

دراین تحقیق بااستفاده ازیک طرح کرتهای خردشده با 4 تکرار اثرات اصلی واثرات متقابل دوعامل اندازه غده (غده درشت و غده ریز) درکرتهای اصلی واثرات نوع(غده سالم وبریده ) روی عملکرد وخواص کیفی واریته کوزیمای سیب زمینی موردبررسی ومطالعه می باشد ...

دراین تحقیق،با استفاده از یک طرح کرتهای خردشده با 4 تکرار اثرات عوامل اندازه غده (شامل دو اندازه درشت و ریز ) در کرتهای اصلی و نوع غده (سالم و بریده ) در کرتهای فرعی روی عملکرد هریک از ارقام پشندی کوزیما،پریما به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت . ...