عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش موسيقي به روش ارف بر يادگيري مهارت هاي پايه رياضي کودکان پیش دبستان مي باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کودکان پنج سال منطقه 3 تهران می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . پس از استاندارد کردن آزمون ریاضی برای کودکان 5 سال، برای اینکه بتوانیم کودکان دو گروه (کنترل و آزمایش) را از لحاظ هوشی همسان کنیم (تا بتوانیم اثر هوش را در این پژوهش خنثی سازیم)، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان پيش دبستان (ويپسي) استفاده کرده ای ...