عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 379

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر اهواز مرکز استان خوزستان می باشد. این شهر از لحاظ زمین شناسی در قسمت انتهایی فروافتادگی دزفول و ابتدای دشت آبادان و بر روی رسوبات جوان رودخانه ای شامل ماسه، سیلت، و رس قرار دارد. منطقه مورد بررسی از لحاظ ساختار های زمین شناسی شامل تاقدیس اهواز و گسل اهواز و از لحاظ چینه شناسی شامل سازند آواری آغاجاری و رسوبات عهد حاضر می باشد. بررسی های زمین شناسی حاکی از عبور گسل فعال اهواز از مرکز شهر اهواز می باشد. سطح ایستابی نیز با توجه به عبور رودخانه کارون از شهر اهواز، به طور متوس ...

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی وضعیت بهداشتی وایمنی استخرهای سطح شهر اهواز و مقایسه با برخی استانداردهای بین المللی می باشد.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و برای دستیابی به اهداف تحقیق از مشاهده و با استفاده از چک لیست انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی استخرهای روباز وسرپوشیده سطح شهر اهواز می باشد (N=28) که به دلیل تعداد کم جامعه آماری به روش سرشماری تمام جامعه آماری به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد(N=n) ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ای است ...

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زوج‌درمانی کوتاه مدت به شیوه خودنظم‌بخشی بر افزایش تمایزیافتگی و بهبود کیفیت زناشویی زوج‌های ناسازگار صورت گرفت. روش پژوهش، یک طرح آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر اهواز در پاییز سال 91 بود. روش نمونه گیری، نمونه‌گیری در دسترس بود. به این منظور به همه زوج‌های داوطلب، پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک- والاس داده شد. از میان آنها، کسانی که نمره‌شان ...

رشد سریع جمعیت در شهرهایی از کشورمان و فقدان برنامه مدیریت جامع آب شهری موجب کمبود امکانات مناسب و کافی در تأمین آب و بهداشت شده است. ویژگی‌های جغرافیایی شهر اهواز، مسایل زیست محیطی، آلودگی آب، کافی نبودن ذخیره‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی برای جمعیت روزافزون این شهر، شرایط جوی گرم در 9 ماه از سال، پایین بودن میزان بارندگی و عدم بارش برف، صنعتی بودن شهر اهواز و وجود کارخانجات بسیار در این شهر، از جمله دلایل در توجیه انتخاب این شهر برای مطالعه است. در این تحقیق داده‌ها به صورت پ ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رضایت شغلی و سلامت روان دبیران تربیت بدنی شهر اهواز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه ی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی مقطع متوسطه چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به کار بودند(144 N=)، نمونه گیری به روش سرشماری وکل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند، در پایان پس از بررسی 88% پرسشنامه های عودت شده مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند(تعداد برگشتی=127). ابزار اندازه گیری پ ...

هدف از این تحقیق مقایسه اثر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت بالا روی برخی از شاخص های تهویه وگاز های تنفسی در دو محیط سرد و گرم ورزشکاران پسر هنرستان تربیت بدنی شهرستان اهواز بود به این منظور از میان 60 جوان هنرستان ورزش و تربیت بدنی بعد از اجرای آزمون استراند ، 15 آزمودنی که حداکثر اکسیژن مصرفی انها 58/ 4± 63 /53 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن در دقیقه بود برای این تحقیق انتخاب شدند و افراد انتخاب شده آزمون هوازی با شدت بالا(استراند) را تا مرز خستگی روی نوار گردان در محیط سرد(دما 65/ ...

با روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عراق به دلیل ماهیت اسلامی‌بودن نظام جدید به شدت نگران و آن را خطری برای مشروعیت پایه های حکومت خود دانستند، لذا درصدد ساقط کردن آن برآمدند و عراق همسایه غربی ایران، کشوری بود که این مأموریت را بر عهده گرفت و با طرح دفاع از جزایر سه گانه ایرانی، اختلافات مرزی و خصوصاً بی‌اعتباردانستن معاهده الجزایر، جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل نمود. در این جنگ شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان به واسطه موقعیت استراتژیکی خود ...

گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان های تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایه ها و دارایی ها از طرفی و در معرض مخاطرات بالقوه ی طبیعی و مصنوع(انسان ساز) بودن اکثر آن ها از طرف دیگر، در سال های اخیر توجهات بسیاری از برنامه ریزان، دولت ها و ملت ها را به موضوع آسیب پذیری و مدیریت آن جلب نموده است. ارزیابی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی آسیب پذیری مناطق مختلف شهری در برابر خطرات انسانی و طبیعی بالقوه، یکی از راهکارهای بسیار مهمی است که می‌تواند در مدیریت ...