عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6730

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"بررسی حضور انواع سالمونلا در لاشه‌های مرغ کشتارگاههای شهرستان اهواز" با اینکه اغلب میکروبهای سالمونلا در حرارت بالای 60-70 درجه سانتیگراد از بین می‌روند. اما توکسین آنها تا حرارت 120 درجه را تحمل نموده و سبب مسمومیت میشود و طبق آمارهای بین‌المللی سالیانه تعداد زیادی در جهان در اثر مسمومیت سالمونلائی جان خود را از دست می‌دهند. هدف از شناسائی سالمونلا در مواد غذایی از جمله لاشه‌های طیور مشخص نمودن مقدار آلودگی و مجاز یا غیرمجازبودن مصرف آن می‌باشد در بررسی‌های بدست آمده که از ...
نمایه ها:
لاشه | 
حیوان | 
گوشت | 
کبد | 
پوست | 
مرغ | 
اهواز | 

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد زهکش های زیرزمینی مزرعه آزمایشی شماره 2 دانشگاه شهید چمران اهواز به مساحت تقریبی 4 هکتار در سال 1387 انجام شد. جهت بررسی عملکرد زهکش‌ها و نوسانات سطح ایستابی در مزرعه آزمایشی مورد مطالعه، یک خط لوله زهکش انتخاب شد و در امتداد این لوله زهکش (به طول 200 متر) سه ردیف چاهک مشاهده‌ای نصب گردید. محل احداث چاهک‌ها به این ترتیب خواهد بود که از محل ورود لوله زهکش به داخل کلکتور به فاصله 50 متری، 100متری و 150 متری قرار دارند. یک چاهک عمود بر لوله زهکش ...

شهر اهواز مرکز استان خوزستان می باشد. این شهر از لحاظ زمین شناسی در قسمت انتهایی فروافتادگی دزفول و ابتدای دشت آبادان و بر روی رسوبات جوان رودخانه ای شامل ماسه، سیلت، و رس قرار دارد. منطقه مورد بررسی از لحاظ ساختار های زمین شناسی شامل تاقدیس اهواز و گسل اهواز و از لحاظ چینه شناسی شامل سازند آواری آغاجاری و رسوبات عهد حاضر می باشد. بررسی های زمین شناسی حاکی از عبور گسل فعال اهواز از مرکز شهر اهواز می باشد. سطح ایستابی نیز با توجه به عبور رودخانه کارون از شهر اهواز، به طور متوس ...

یکی از انواع مجلات ا لکترونیکی، مجلات الکترونیکی رایگان هستند. این مجلات، از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک درگاه مخصوص مجلات الکترونیکی رایگان برای دانشگاه شهید چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی منابع موجود، استفاده از سیاهه وارسی، پرسشنامه و موتور کاوش یاهو بودند. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و نیز آزمون مجذور خی، آزمون تحلیل وا ...

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی وضعیت بهداشتی وایمنی استخرهای سطح شهر اهواز و مقایسه با برخی استانداردهای بین المللی می باشد.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و برای دستیابی به اهداف تحقیق از مشاهده و با استفاده از چک لیست انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی استخرهای روباز وسرپوشیده سطح شهر اهواز می باشد (N=28) که به دلیل تعداد کم جامعه آماری به روش سرشماری تمام جامعه آماری به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد(N=n) ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ای است ...

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...
 
این پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطهء آن با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی" انجام گرفت و اهداف آن ابتدا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس متناسب با ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه و سپس بررسی رابطهء احتمالی بین عزت نفس با هر یک از متغیرهای مورد مطالعه بود. در این پژوهش حجم چهار نمونهء هنجاری، بازآزمایی، سنجش اعتبار و آزمون فرضیه‌ها به ترتیب 288، 80، 120 و 120 نفر بود که به صورت تصادفی چند مر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زوج‌درمانی کوتاه مدت به شیوه خودنظم‌بخشی بر افزایش تمایزیافتگی و بهبود کیفیت زناشویی زوج‌های ناسازگار صورت گرفت. روش پژوهش، یک طرح آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر اهواز در پاییز سال 91 بود. روش نمونه گیری، نمونه‌گیری در دسترس بود. به این منظور به همه زوج‌های داوطلب، پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک- والاس داده شد. از میان آنها، کسانی که نمره‌شان ...