عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های اسناد و خود تنظیمی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بود. از جامعه دانش آموزان شهر تهران ، 300 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به وسیله مقیاس ارزیابی اهمال کاری- نسخه دانش آموز سولومون و راث بلوم (1984) ، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینز پونز (1988)و پرسش نامه سبک های اسناد پیرسون و سلیگمن (1984) مو.رد آزمون قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روشهای مختلف آمار توصیفی( فراوانی، شاخص های ...

هدف پژوهش حاضر مدل یابی تاثیر کمال گرایی بر اهمال کاری با میانجی گری خودتنظیمی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از روش‌های مدل‌یابی علّی بود . جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانشجویان داوطلب دانشگاه زنجان در نیمسال دوم تحصیلی 92- 91بود. تعداد500 نفر به روش نمو نه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل، مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت وفلت(1991)، مقیاس اضطراب امتحان اسپیل برگر(1980)، مقیاس آزمون انگ ...

اهمال کاری رفتاری است که موجب به تاخیر انداختن کارها می شود، که در افراد ابعاد مختلفی دارد.یکی از ابعاد آن به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی می باشد، که اهمال کاری تحصیلی نام دارد . می توان آن را به عنوان عادت به تاخیر انداختن تعریف کرد،که در بین دانش آموزان بسیار رایج است. بنابر این رفتار اهمال کاری دانش آموزان موجب می شود که آنها نتوانند از عمل کرد واقعی خویش در جریان یادگیری بهره بگیرند و در نتیجه شکست می خورند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ب ...

رفتار اهمال‌کاری - به تعویق انداختن مسئولیت‌هایی که افراد موظف به انجام آن‌ها هستند- دارای ابعاد متفاوتی است، یکی از آن‌ها عبارت است از تاخیر در انجام فعالیت‌های مربوط به امور تحصیلی. اهمال‌کاری به طور حتم مانع از بروز توانمندی‌های دانشجویان در فرایند یادگیری و شکوفایی استعدادهای آن‌ها می‌شود؛ لذا به منظور مقابله با چنین رفتاری تعیین علل و همبسته‌های آن لازم می‌باشد. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با کمال‌گرایی (سازش‌یافته/ سازش‌نا ...

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه‌های کنش‌های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه‌کاری با اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ‌یک از مولفه‌های کنش‌های اجرایی نقش بیشتری داشته و پیش‌بینی کننده بهتری برای اهمال‌کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می‌گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش‌آموز پایه‌ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به نا ...

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین سهم اهمال‌کاری و خود پنداره در پیش بینی انگیزش پیشرفت در دانشجویان می باشد.تحقیق حاضر به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 91 ـ 1390 استو تعداد 150 نفر نمونه مورد نظر از دانشجویان دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار پژوهش مقیاس سنجش اهمال‏کاری تحصیلی راثبلوم، پرسشنامه خود پنداره راجرز و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود.در این تحقیق بنا بر ماهیت آن از تحلیل استنباطی(هم ...

یکی از مهمترین موضوعات در زمینه ادارات بهره‌وری از نیروی انسانی است که در این میان اهمال‌کاری از عوامل مهم موثر بر بهره‌وری کارمندان در سازمان می‌باشد. از طرفی دیگر عامل مهمی که بر اهمال‌کاری افراد در سازمان تاثیر می‌گذارد سلامت عمومی و سلامت روان می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سطح سلامت عمومی با اهمال‌کاری در بین کارمندان ادارات شهرستان زهک انجام شد. روش انجام تحقیق توصیفی (همبستگی) بود. داده‌های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرس ...

چکیده پیش بینی اهمال کاری دانش آموزان براساس سبک‌های حل مسأله با واسطه-گری خودکارآمدی تحصیلی به کوشش: مصطفی زابلی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های حل مسأله و اهمال‌کاری تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 334 نفر (171 دختر و 163 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان زابل بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اهمال کاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان تهران بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول تحصیل بودند. ابتدا دانشگاه های تهران را به 2 دسته دانشگاه های صنعتی و جامع تقسیم کرده و از هر دسته 2 دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 430 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک جنس، دانشکده، دوره و دانشگاه به صورت تصا ...